Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Thanh tra đào tạo
  


Chức năng - Nhiệm vụ PDF Print E-mail
Thursday, 03 June 2010 07:47

I)      Chức năng của Thanh tra Đào tạo

Thanh tra Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM là tổ chức thanh tra nội bộ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo tất cả các bậc học, các hệ đào tạo, các trung tâm đào tạo của trường nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ vủa các đơn vị trong trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan trong lĩnh vực giáo dục.

II) Nhiệm vụ của Thanh tra Đào tạo

 1. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.
 2. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.
 3. Nghiên cứu các văn bản, quy chế liên quan đến hoạt động đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường và các cơ quan chức năng để vận dụng vào công tác thanh tra đào tạo.
 4. Xây dựng kế hoạch thanh tra đào tạo hàng năm, trình Hiệu trưởng ký duyệt.
 5. Tiếp nhân phản ánh, khiếu nại, khiếu tố của viên chức, sinh viên của trường về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III) Nguyên tắc hoạt động thanh tra

 1. Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và hiệu quả; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị, các nhân là đối tượng thanh tra và các đơn vị, cá nhân có liên quan.
 2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra phải tuân theo quy định của pháp luật về thanh tra và phải chịu trác nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

IV) Hình thức hoạt động thanh tra

Hoạt động thanh tra trong trường được tiến hành theo hai hình thức:

 1. Thanh tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch hàng năm do Hiệu trưởng phê duyệt và có thông báo trước cho đối tượng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 2. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Hiệu trưởng giao.

V) Yêu cầu đối với công tác thanh tra

 1. Hoạt động thanh tra phải khẳng định được những ưu điểm, thành tích, những việc làm đúng để phát huy, phòng ngừa, phát hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý kịp thời những khuyết điểm, sai phạm.
 2. Qua hoạt động thanh tra đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những chính sách, quy định của Trường không phù hợp với thực tế.

VI) Quan hệ công tác

 1. Phòng Thanh tra Đào tạo chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và theo sự hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Đào tạo cấp trên.
 2. Phối hợp với các đơn vị trong trường như Ban Thanh tra Nhân dân, Ban chỉ đạo kiểm tra văn bằng, chứng chỉ khi tiến hành thanh tra.
 3. Phối hợp với Ban chấp hành Công đòan trường để hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra Nhân dân.

Các Quyết định đính kèm:

Quyết định số 499/QĐ-ĐHSP-TCHC ngày 17/5/2006 về việc thành lập Ban Thanh tra Đào tạo

Quyết định số 1209/QĐ-ĐHSP-TCHC ngày 18/10/2006 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra Đào tạo

Quyết định số 1437/QĐ-ĐHSP-TCHC ngày 22/11/2007 Về việc đổi tên Ban thanh Tra Đào tạo thành Phòng Thanh tra Đào tạo

 
 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập  Liên kết 


 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA