French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Kế hoạch và thông báo của các Ban


Hướng dẫn bình chọn, tuyên dương PDF. In Email
Thứ năm, 21 Tháng 4 2011 09:43

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số :74/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2011

HƯỚNG DẪN

Tổ chức bình chọn, tuyên dương “ Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”

Cấp công đoàn cơ sở - năm 2011

Thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 21/12/2010 của Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố hướng dẫn nội dung tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2011 như sau:

 

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1- Biểu dương, tôn vinh các cán bộ CĐCS đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức các họat động vì đoàn viên công đoàn, vì sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn thành phố, góp phần hình thành chân dung người cán bộ công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

 

2- Nhân rộng các bài học kinh nghiệm thực tiễn về phương pháp, hình thức họat động hiệu quả của cán bộ CĐCS trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới.

3- Thông qua hiệu quả công việc đạt được, thể hiện rõ nét vai trò cá nhân để bình chọn đúng người, đúng đơn vị có thành tích họat động công đoàn tiêu biểu trong 2 năm 2009 và 2010.

 

II.NỘI DUNG

1-     Đối tượng bình chọn:

 

Hiện nay là cán bộ công đoàn chuyên trách, không chuyên trách; là tổ trưởng, tổ phó công đoàn; ủy viên Ban chấp hành công đoàn bộ phận, ủy viên Ban chấp hành CĐCS thành viên, (gọi chung là CĐCS) trực thuộc toàn diện LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở.

 

-         Đối với khu vực Nhà nước, CĐCS phải đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc 02 năm liên tục: năm 2009 và 2010.

 

-         Đối với khu vực ngoài Nhà nước, CĐCS phải đạt từ khá trở lên 02 năm liên tục: năm 2009 và 2010.

 

Số lượng được bình chọn không quá 10% tổng số cán bộ công đoàn của đơn vị (tính từ tổ phó công đoàn trở lên). Đối với những CĐCS có số lượng cán bộ công đoàn ít thì được bình chọn tối đa một người; trường hợp đặc biệt do công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét và quyết định.

 

2- Hình thức bình chọn

 

- Đối tượng tham gia bình chọn là đoàn viên công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn, ủy viên BCH công đoàn bộ phận, ủy viên BCH CĐCS thành viên (nếu có), ủy viên BCH công đoàn cơ sở.

 

- Hình thức bình chọn: tổ chức hội nghị hoặc phát phiếu cho đối tượng tham gia bình chọn. Số lượng người tham gia bình chọn cụ thể do ban Chấp hành CĐCS quyết định sao cho những người tham gia bình chọn có hiểu biết về công việc của người được bình chọn, tuy nhiên phải đảm bảo trong thành phần tham gia bình chọn nhất thiết phải có đoàn viên công đoàn tham dự.

 

- Cách thức bình chọn: đối với người được bình chọn là tổ trưởng, tổ phó công đoàn, ủy viên BCH công đoàn bộ phận, ủy viên BCH CĐCS thành viên sẽ thực hiện nơi cán bộ công đoàn đó họat động. Trường hợp ủy viên BCH CĐCS, ủy viên BCH CĐCS thành viên không là cán bộ công đoàn cấp tổ, bộ phận thì BCH CĐCS thực hiện việc bình chọn tại cuộc họp Ban Chấp hành CĐCS mở rộng.

 

3- Quy trình bình chọn

- Bước 1: Ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp của CĐCS thông báo danh sách CĐCS tổ chức bình chọn danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” năm 2011.

 

- Bước 2: Trên cơ sở thông báo của Ban Thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp, Ban Chấp hành CĐCS họp để thống nhất danh sách giới thiệu cán bộ công đoàn đủ tiêu chuẩn được bình chọn và quyết định số lượng người tham gia lấy ý kiến, cách thức lấy ý kiến.

 

- Bước 3: Cán bộ CĐCS dự kiến được tuyên dương danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” viết thành tích cá nhân.

 

- Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến: thông báo danh sách cán bộ công đoàn mà Ban chấp hành CĐCS dự kiến (kèm theo bảng tóm tắt thành tích nổi trội) đến đối tượng tham gia bình chọn. Đối tượng tham gia bình chọn lấy phiếu bình chọn đánh dấu vào danh sách (dự kiến) cột đồng ý hoặc không đồng ý. Ban Chấp hành CĐCS thành lập tổ kiểm phiếu đúng quy định.

 

- Bước 5: Trên cơ sở kết quả bình chọn nơi cán bộ công đoàn họat động, tổ chức họp ban chấp hành CĐCS mở rộng để bỏ phiếu bình chọn cá nhân đạt danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” và báo cáo bằng văn bản cho công đoàn cấp trên trực tiếp. Cán bộ CĐCS đạt từ 70% trở lên phiếu bình chọn đồng ý mới được chọn để tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”.

 

- Bước 6: Ban chấp hành CĐCS tổ chức lễ tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” sau khi được sự nhất trí bằng văn bản của công đoàn cấp trên trực tiếp.

 

3- Tiêu chuẩn bình chọn theo những lọai hình CĐCS như sau

Cán bộ công đoàn được bình chọn phải đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiện vụ công tác công đoàn theo qui định của điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa X) và tiêu chuẩn này do công đoàn cấp trên trực tiếp qui định.

 

5-Hình thức tuyên dương

 

- Ban chấp hành CĐCS chủ động đề ra hình thức tuyên dương phù hợp nhằm tôn vinh “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở.

 

- Thời điểm tổ chức tuyên dương: CĐCS tổ chức tuyên dương nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (02 năm tổ chức 01 lần)

 

III-TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

 

- Hướng dẫn CĐCS đủ điều kiện như ở mục II tổ chức bình họn danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”.Thời gian thực hiện: từ nay đến tháng 6 năm 2011.

 

- Báo cáo kết quả bình chọn và tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2011 (theo mẫu) về Ban Tổ chức LĐLĐ TP trước ngày 05/8/2011. Đây là cơ sở để công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức bình chọn và tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp trên cơ sở vào năm 2012.

 

2- Ban Tổ chức LĐLĐ TP

 

- Phổ biến và hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2011.

 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện bình chọn và tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2011, tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ LĐLĐ TP trước ngày 15/8/2011.

 

3- Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP.

 

- Hướng dẫn, gợi ý CĐCS về hình thức tuyên dương.

-  Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào.

 

4- Ban Tài chính LĐLĐ TP.

 

Hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp và CĐCS mức chi khen thưởng cho cán bộ đạt danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” theo quy định hiện hành.

 

Danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” là sự tôn vinh cán bộ công đoàn tâm quyết trong họat động công đoàn nên việc bình chọn phải hết sức khách quan và phản ánh đúng suy nghĩ, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, tránh việc bình chọn mang tính hình thức, tôn vinh không đúng đối tượng, chạy theo thành tích gây mất lòng tin đối với đoàn viên công đoàn.

 

Trên đây là nội dung hướng dẫn bình chọn “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp công đoàn cơ sở năm 2011. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ Ban Tổ chức LĐLĐ TP (Điện thọai: 38.290.846-38.297.716) để có hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:

-Thường trực LĐLĐ TP(để b/c)

-Các Ban LĐLĐ TP;

-CĐ cấp trên cơ sở;                         “để thực hiện”

-CĐCS trực thuộc toàn diện;

-Lưu (VP,ToC)

TM.BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

Trần Thanh Hải

 
Quỹ Tấm lòng vàng PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 4 2011 10:35

CÔNG ĐOÀN GD VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG ĐHSP TP.HCM

____________________

Số: 03/KH-ĐHSP- CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

____________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2011

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG QUỸ

“TẤM LÒNG VÀNG” CỦA NỮ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH.


Kính gửi: Các Công đoàn bộ phận.

 

Căn cứ chỉ đạo của CĐ giáo dục Việt Nam và kế kọach họat động công đoàn trường ĐHSP TP.HCM năm 2011, Ban nữ công CĐ Trường triển khai thực hiện việc xây dựng quỹ: “Tấm lòng vàng” của Nữ CBVC Trường ĐHSP như sau:

1.Thời gian phát động: 2 đợt trong năm

Đợt 1: Từ tháng 03 ->09/2011

Đợt 2: Từ tháng 10/2011 ->03/2012

 

2.Cách thức thực hiện:

-Ban nữ công CĐ Trường gửi mỗi CĐ bộ phận 1 con heo đất vào dịp trên.

-Ban Nữ công CĐ Trường và BCH CĐ bộ phận vận động toàn thể CBVC tham gia góp quỹ bằng cách “nuôi heo đất”.

-Lễ “đập heo” sẽ tổ chức vào ngày 01/03 và 01/10 hằng năm, BCH CĐ bộ phận tổng kết và gửi về Ban nữ công CĐ Trường.

-Họat động phát tiền hỗ trợ vào ngày 08/03 và 20/10 hằng năm.

 

3.Đối tượng được xét hưởng quỹ “Tấm lòng vàng”:

-Nữ CBVC bệnh nan y.

-Nữ CBVC gặp khó khăn trong cuộc sống.

 

Kính mong BCH CĐ bộ phận và toàn thể CBVC trong Trường nhiệt tình ủng hộ.

Trân trọng cám ơn.

Nơi nhận:

-Ban nữ công LĐLĐ TP.HCM(để b/c)

-Ban TVCĐ( để b/c)

-Các CĐ bộ phận.(để thực hiện)

-Các đ/c UV Ban nữ công.

-Lưu VPCĐ

TM.BAN CHCĐ TRƯỜNG

Trưởng Ban nữ công

 

 

TÔN THÚY HẰNG

 

 

 
6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2011 PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 3 2011 11:08

6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của công tác tuyên giáo Công đoàn

Công tác tuyên giáo CĐ ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức học tập và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trước hết tập trung nghiên cứu xây dựng triển khai chương trình hành động của tổ chức CĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong hệ thống CĐ và CNVCLĐ.

2. Xây dựng nội dung và triển khai hiệu quả các hoạt động trong “Tháng công nhân”, nhân kỷ niệm 125 năm Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 82 năm Thành lập CĐVN.

3. Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng GCCN thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”, gắn với việc tổng kết 4 năm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống CĐ.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản trong hệ thống CĐ, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về phong trào CN, hoạt động CĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Hướng dẫn các cấp CĐ tiếp tục triển khai thực hiện Tiểu đề án 3 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước; chủ động nghiên cứu tham gia xây dựng Luật CĐ và Luật Lao động (sửa đổi), triển khai nhân rộng mô hình “tổ tự quản” khu nhà trọ CN.

6. Tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá  trong CNVCLĐ; chủ động phối hợp với ngành GDĐT, LĐTBXH đẩy mạnh công tác nâng cao trình độ, học vấn, tay nghề cho CNLĐ.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2011, các cấp CĐ cần vận dụng linh hoạt một số giải pháp chủ yếu:

Một là, đổi mới phương thức hoạt động của công tác tuyên giáo CĐ. Hướng mạnh về cơ sở, đầu tư nghiên cứu xây dựng tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp từng đối tượng CNVCLĐ để vận dụng triển khai trong điều kiện mới.

Hai là, tăng cường công tác khảo sát thực tế, nắm vững tình hình đời sống, việc làm, điều kiện làm việc, sinh hoạt, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, những vấn đề bức xúc của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCX - KCN trong các DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Ba là, kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác tuyên giáo CĐ, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tuyên truyền, phương pháp nắm bắt dư luận và kỹ năng tổ chức thực tiễn hoạt động tuyên giáo ở cơ sở.

Bốn là, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, DN, tổ chức, các chương trình, dự án, đề án... để tạo nguồn kinh phí triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hoá, thể thao đến CNVCLĐ, chú trọng CNLĐ trong các KCN-KCX, CNLĐ trong các DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn.

 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 2