Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Tin mới nhất


Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW PDF Print E-mail
Monday, 26 September 2011 11:50

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP

 

Số       / KH-CĐĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

————————————

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW ngày 27/7/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23.8.2011 của Ban Thường vụ Thành uỷ, Kế hoạch số 203 –KH/ĐUK ngày 25.8.2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Kế hoạch số 452-KH/ĐU ngày 09.9.2011 của BCH Đảng bộ trường về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề ra kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2015 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1.Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể công đoàn viên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động “tích cực học tập và nỗ lực làm theo”; đưa việc  học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nội dung thường xuyên trong các Công đoàn bộ phận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Công đoàn Trường trong thời gian tới.

2.Yêu cầu

Học tập và làm theo theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên hằng ngày của từng Công đoàn bộ phận và từng công đoàn viên, mỗi công đoàn viên dựa vào nhiệm vụ mình đang đảm nhiệm để  thực hiện.

Mỗi Công đoàn bộ phận phải có kế hoạch cụ thể, sát với nhiệm vụ của đơn vị để công đoàn viên có cơ sở phấn đấu thực hiện.

II. Nội dung hoạt động

1.Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Căn cứ vào tình hình đơn vị, và kế hoạch hoạt động công đoàn nhiệm kì 2010 – 2012 và kế hoạch năm học 2011 – 2012, Công đoàn bộ phận đưa ra những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để mọi người đăng kí thực hiện.

2.Xây dựng và thực hiện những tiêu chuẩn đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kiểm tra, giám sát các tiêu chuẩn đạo đức của công đoàn viên.

3.Xác định rõ trách nhiệm của công đoàn viên và cán bộ công đoàn các cấp thể hiện qua công việc, tác phong, nhiệm vụ của từng người.

4.Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của từng Công đoàn bộ phận để giải quyết những vấn đề liên quan đến tư tưởng, đạo đức của công đoàn viên.

Trong các lần họp định kì, lồng ghép những nội dung liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của công đoàn viên, nêu gương những công đoàn viên có những phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, giới thiệu Công đoàn Trường những gương mặt tiêu biểu để tuyên dương  trong dịp tổng kết năm học.

5.Tăng cường công tác tuyên truyền về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo điều kiện của đơn vị, của Công đoàn bộ phận.

6.Tổng kết, đánh giá công tác công đoàn năm học 2011-2012, lồng ghép nội dung tiếp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III.Tổ chức, thực hiện

1.Để đảm bảo tốt việc thực hiện việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận phối hợp với chính quyền triển khai các nội dung để công đoàn viên biết và thực hiện theo kế hoạch

2.Định kì, sau mỗi học kì có sơ kết, kiểm kiểm, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, bình chọn những công đoàn viên làm tốt những công việc đã đăng kí đề nghị Công đoàn Trường và cấp trên khen thưởng

Đề nghị các Công đoàn bộ phận thực hiện tốt kế hoạch này, trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc xin liên hệ Ban Tuyên giáo- chuyên môn Công đoàn Trường để được hướng dẫn.

 

Nơi nhận:

-    Liên đoàn LĐ TP.HCM (để b/c)

-    Đảng ủy (để b/c)

-    Các UVBCH CĐTrường;

-    Các Công đoàn bộ phận;

-    Lưu: VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã kí)

Đỗ Thị Thanh Xuân

 
«StartPrev616263646566NextEnd»

Page 62 of 66