Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾTThông báo tiếp nhận hồ sơ tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn đợt 01 năm 2017

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tiếp nhận hồ sơ tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn đợt 01 năm 2017. Thời hạn nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này là trước 17h00 ngày 31/3/2017.

I. Mục tiêu tài trợ:
- Tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam.      
- Nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh; góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.         
- Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hướng tới chuẩn mực quốc tế.   
- Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

II. Phạm vi tài trợ:
Đề tài nghiên cứu  cơ bản gồm các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn:
Triết học, đạo đức học và tôn giáo, Xã hội học, Khoa học chính trị, Kinh tế và kinh doanh, Địa lý kinh tế và xã hội, Pháp luật, Lịch sử và khảo cổ học, Dân tộc học, Tâm lý học, Khoa học giáo dục, Ngôn ngữ và văn học, Thông tin đại chúng và truyền thông, Nghệ thuật (theo Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 24 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng Quản lý Quỹ) (tải Danh mục tại đây).

III. Đối tượng tài trợ:
- Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học; tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.
- Cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam; nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

IV. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài và yêu cầu về kết quả đề tài:
1. Đối với tổ chức chủ trì đề tài:
a) Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài;
b) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức chủ trì theo quy định của Quỹ.

2. Đối với chủ nhiệm đề tài:
a) Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài, đang làm công tác nghiên cứu tại một tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp chủ nhiệm đề tài không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ nào, phải được một tổ chức khoa học và công nghệ uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp bảo trợ và chấp nhận làm tổ chức chủ trì (tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ là tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại kho bạc nhà nước);
b) Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ (tải Quyết định ban hành danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín và Hướng dẫn tra cứu danh mục tạp chí quốc tế uy tín tại đây) ;
c) Có đủ thời gian để hoàn thành nội dung nghiên cứu của đề tài theo quy định. Trường hợp chủ nhiệm đề tài đi công tác, làm việc tại nước ngoài, tổng thời gian ở nước ngoài không quá 1/3 thời gian thực hiện đề tài;
d) Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì, tham gia đề tài theo quy định.

3. Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài, bao gồm:
a) Thành viên nghiên cứu chủ chốt, thư ký khoa học: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu phù hợp được công bố trên các tạp chí quốc gia hoặc quốc tế có uy tín trong 05 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ.
Trường hợp là thạc sĩ phải có kết quả nghiên cứu phù hợp, có 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín hoặc 01 sách chuyên khảo trong 05 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ;
b) Nghiên cứu sinh tham gia thực hiện đề tài phải có nội dung luận án phù hợp với đề tài, có quyết định giao đề tài luận án không quá 24 tháng tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ. 
c) Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khác.

4. Kết quả nghiên cứu của đề tài phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:
a) Có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín;
b) Có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.   
Trường hợp vấn đề nghiên cứu không thể công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín, kết quả đề tài phải có ít nhất 01 sách chuyên khảo (đã xuất bản hoặc dưới dạng bản thảo được đánh giá đủ điều kiện để xuất bản) và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín.
* Đối với 02 trường hợp đầu, chủ nhiệm đề tài phải là tác giả của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài.
* Đề tài mang tính thăm dò, khám phá, kết quả nghiên cứu phải có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.

V. Hồ sơ đăng ký đề tài (bao gồm hồ sơ điện tử và hồ sơ in trên giấy):
1. Hồ sơ điện tử bắt buộc phải nhập trên hệ thống OMS theo biểu mẫu quy định, bao gồm:
a) Đơn đăng ký đề tài NCCB (Mẫu NCCB01; Mẫu NCCB01E);       
b) Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu NCCB02Dự toán NCCB02Mẫu NCCB02EDự toán NCCB02E);           
c) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Mẫu NCCB03; Mẫu NCCB03E);            
d) Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài: Chỉ scan và đưa lên hệ thống những bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín trong 05 năm gần nhất có giá trị chứng minh theo quy định.   

Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký đề tài và quy định có liên quan đến Chương trình có thể tham khảo Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 về việc quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, theo địa chỉ:
http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/37242014TT-BKCN-26/

2. Hồ sơ in trên giấy gồm:
2.1. Bộ hồ sơ có chữ ký mực xanh (để dễ phân biệt bản gốc), dấu đỏ gồm 01 bộ tiếng Việt và 01 bộ tiếng Anh:           
a.  01 đơn đăng ký in từ hệ thống OMS có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ;
b.  Thuyết minh đề cương nghiên cứu kèm dự toán kinh phí (trùng khớp với bản điện tử trên hệ thống) có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ;
c.  Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu in từ hệ thống OMS, có chữ ký mực xanh và xác nhận của lãnh đạo tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ;

2.2. Các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài (không đóng cùng Đơn đăng ký, Thuyết minh đề tài, Lý lịch khoa học), gồm:         
-   01 bản sao toàn văn ít nhất 01 bài đã đăng trên tạp chí quốc tế uy tín theo quy định;
-   Quyết định công nhận nghiên cứu sinh (01 bản sao)  
Ngoài ra, Chủ nhiệm đề tài in 02 bản Phiếu khai Hồ sơ theo mẫu của Quỹ để đối chiếu và giao nhận (Tải mẫu phiếu khai hồ sơ tại đây).  

Chú ý:
Hồ sơ điện tử sẽ được sử dụng trong quá trình đánh giá xét chọn.
Hồ sơ đăng ký đề tài không in từ hệ thống OMS sẽ không được chấp nhận.
Trong Thuyết minh về kinh phí đề tài: yêu cầu phải ghi đủ 07 mục chi tiết kinh phí; phần kinh phí không sử dụng yêu cầu ghi: 0.
Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng hệ thống OMS.

VI. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia      
P405, Tầng 4, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội           
Các số điện thoại liên hệ: 04. 3936 7750/ 04. 3936 9503/ 04.39340411 (sau đó bấm số máy lẻ)
Số máy lẻ hỗ trợ về chuyên môn: 102/103/104/105/106         
Số máy lẻ hỗ trợ về tin học: 604/605

VII. Kế hoạch thực hiện:
Tiếp nhận hồ sơ: từ 01 tháng 3 đến 17h00 ngày 31 tháng 3 năm 2017
Rà soát, phân loại hồ sơ: tháng 4/2017
Đánh giá xét chọn: tháng 4 - 5/2017          
Công bố kết quả xét chọn: tháng 6/2017     
Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: tháng 7 - 8/2017

VIII. Các văn bản liên quan:
- Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
- Quyết định số 95/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 24/6/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ về việc công bố Danh mục Hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2016.
- Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ
- Quyết định số 156/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28/8/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ về việc công bố Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2015
- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKNCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
- Thông tư liên tịch số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
- Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do  Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ;
- Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/05/2011 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê;
Các văn bản nêu trên có thể xem và tải từ trang Web của Quỹ theo địa chỉ:http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/

IX. Hướng dẫn lập dự toán kinh phí:
1. Quỹ hướng dẫn việc áp dụng Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước đối với các đề tài NCCB trong lĩnh vực KHXH&NV do Quỹ tài trợ như sau:
1.1.      Kinh phí công lao động: Được tính dựa trên số ngày công thực hiện của từng thành viên và sau đó được quy đổi ra tháng. Ngày công lao động quy đổi 8h/1 ngày; trên 4h được tính 1 ngày công. Một tháng làm việc tương đương 22 ngày công.
1.2.    Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định: Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ NCCB theo quy mô đề tài, Quỹ chỉ tài trợ chi mua sắm các thiết bị nghiên cứu nhỏ, cần thiết, phục vụ trực tiếp hoạt động nghiên cứu của các đề tài.  Trong quá trình đánh giá xét chọn, Quỹ ưu tiên xem xét tài trợ các đề tài có tổ chức chủ trì đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đề tài. Việc đề xuất mua sắm trang thiết bị trong khuôn khổ đề tài phải tuân thủ theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2015/BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, chỉ được mua sắm tài sản khi các phương án thuê, điều chuyển tài sản không hiệu quả.
1.3.      Đoàn ra: Không ưu tiên tài trợ trong khuôn khổ đề tài NCCB. Nếu đề tài có nhu cầu, đề nghị thuyết minh nhu cầu trong hồ sơ đăng ký đề tài (nếu có liên quan) và đăng ký Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT/BKHCN ngày 15/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Về việc áp dụng Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hướng dẫn việc khoán chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Nghị định 95/2014/NĐ-CP về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KHCN:   
Để có căn cứ xem xét phê duyệt kinh phí tài trợ áp dụng theo quy định tại Thông tư, đề nghị các chủ nhiệm đề tài đề xuất cụ thể phương thức khoán chi từng phần hay khoán chi đến sản phẩm cuối cùng trong Đơn đăng ký thực hiện đề tài khai trên hệ thống OMS (Mẫu NCCB 01 và NCCB 01E).

Quỹ sẽ xem xét việc khoán chi đến sản phẩm cuối cùng cho đề tài NCCB nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 6 của Thông tư 27/2015/ TTLT-BKHCN-BTC:
a) Nhiệm vụ được tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ thuyết minh và đề xuất thực hiện phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng (đăng ký trong đơn đề nghị tài trợ);
b) Sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ đã được xác định rõ tên sản phẩm cụ thể; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được; số lượng hoặc quy mô sản phẩm tạo ra; địa chỉ ứng dụng;
c) Nhiệm vụ có tổng dự toán nguồn ngân sách nhà nước đối với các nội dung sửa chữa, mua sắm tài sản cố định, đoàn ra chiếm không quá 15% tổng dự toán nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ và không quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng);
d) Được Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ xem xét và đề xuất khoán chi đến sản phẩm cuối cùng;

X. Đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh:
Bên cạnh các đề tài NCCB thông thường, Quỹ tài trợ các đề tài NCCB do nhóm nghiên cứu mạnh đề xuất, thực hiện. Các quy định về nhóm nghiên cứu được quy định tại Điều 10, Khoản 4 và Điều 11 Khoản 5 tại Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN như sau:
1. Yêu cầu đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh
Đối với nhóm nghiên cứu mạnh, ngoài các yêu cầu quy định như đối với các chủ nhiệm đề tài quy định tại mục IV Thông báo này, phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Chủ nhiệm đề tài có kết quả công bố trên các tạp chí ISI có uy tín phù hợp trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có khả năng tập hợp được nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao tham gia thực hiện đề tài, duy trì được hợp tác nghiên cứu khoa học thường xuyên với các nhóm nghiên cứu quốc tế cùng ngành, liên ngành;
b) Có ít nhất 02 thành viên nghiên cứu chủ chốt của đề tài đáp ứng yêu cầu của chủ nhiệm đề tài;
c) Tổ chức chủ trì đề tài có đủ điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật, năng lực nghiên cứu và cam kết hỗ trợ trong thời gian thực hiện nghiên cứu.
2. Yêu cầu về kết quả đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện
- Đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện, kết quả nghiên cứu phải có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí ISI có uy tín và 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín.
- Thời gian và kinh phí thực hiện các đề tài đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh do CNĐT đề xuất trên cơ sở nội dung nghiên cứu và khối lượng công việc của đề tài.

XI. Một số chú ý:
· Các nhà khoa học đang chủ trì đề tài NCCB do Quỹ tài trợ có thời gian kết thúc (theo hợp đồng) từ tháng 3/2017 trở về trước và nộp hồ sơ nghiệm thu đề tài trước ngày 31/3/2017 có thể đăng ký hồ sơ xét chọn đề tài đợt thông báo này.
· Tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ phải là tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu và tài khoản 3713 mở tại kho bạc Nhà nước.
· Hồ sơ đề tài phải được xây dựng theo đúng các quy định của Quỹ. Hồ sơ không đầy đủ thông tin hoặc không theo biểu mẫu quy định sẽ không được đưa ra xem xét.

 

Nguồn: nafosted

 
Xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016

Tải về: PDF

 

Ấn tượng đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Ấn tượng đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên

GD&TĐ - Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học (Euréka) do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm, nhằm khuyến khích sinh viên ngoài việc học còn phải “hành”.

Euréka 2016 vừa khép lại đã để lại nhiều ấn tượng cho ban giám khảo với nhiều đề tài thiết thực trong việc xây dựng phát triển thành phố. Đặc biệt có đề tài nhanh chóng được doanh nghiệp “mua” để áp dụng ngay cho doanh nghiệp.

Những đề tài thiết thực cho thành phố

Vòng chung kết với sự tham gia tranh tài của 267 tác giả gồm 115 công trình nghiên cứu khoa học ở 11 lĩnh vực: Kinh tế, xã hội nhân văn, giáo dục, công nghệ thông tin, quy hoạch - kiến trúc - xây dựng, pháp lý, công nghệ hóa dược, tài nguyên môi trường, nông lâm ngư, công nghệ sinh - y sinh. Theo Hội đồng giám khảo, đây là những đề tài xuất sắc vừa mang ý nghĩa khoa học, vừa có giá trị thực tiễn cao

Có thể kể đến đề tài “Chương trình xe đạp công cộng và việc đưa xe đạp vào sử dụng ở khu vực trung tâm” của SV Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Đây được xem là giải pháp tối ưu để giảm bớt gánh nặng cho hệ thống giao thông hiện nay cũng như giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực đô thị. Mô hình xe đạp công cộng này sẽ được đưa ra với mong muốn tăng tính khả thi của đề tài nhằm hỗ trợ cho các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp triển khai chương trình xe đạp cũng như đưa xe đạp vào sử dụng phổ biến ở trung tâm quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài đánh giá tác động của Dự án xây dựng đường vành đai Tân Sơn Nhất - Bình Lợi đến đời sống dân cư đô thị của SV Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cũng rất được chú ý. Luận điểm của SV cho thấy, ngoài những tác động tích cực thì dự án đã và đang gây ra các tác động tiêu cực đến đời sống dân cư trong vùng dự án đi qua.

Điểm mới và nổi bật của nghiên cứu là phát hiện được dự án đã không hoàn toàn giúp cải thiện kinh tế, nâng cao thu nhập cho những hộ dân có nhà nằm ở mặt tiền, như giả thuyết của nhóm. Ngoài ra, còn có vấn đề nhà ở có nền cao hoặc thấp hơn mặt đường do quá trình thực hiện dự án gây ra, cụ thể là do vấn đề quy hoạch cốt nền.

Từ thực trạng nghiên cứu, đối chiếu và so sánh với tình hình thực tế, nhóm SV đề xuất một số giải pháp mang tính chất gợi mở và định hướng, nhằm góp phần nâng cao đời sống người dân trong vùng dự án. Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, góp phần vào việc xem xét; đánh giá tác động của các dự án giao thông tương tự trước khi thực hiện, để bảo đảm hiệu quả về đời sống kinh tế - xã hội của người dân, hướng đến thành phố đáng sống trong tương lai…

Đề cao tính ứng dụng

Ở lĩnh vực giáo dục có nhiều đề tài được đánh giá cao, trong đó đề tài “Xây dựng cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trung học” của nhóm SV Nguyễn Thị Bích Thảo (Trường ĐH Sư Phạm TPHCM) được chú ý nhiều: Cẩm nang là một sản phẩm ứng dụng được xây dựng nhằm phục vụ, hỗ trợ công tác phòng chống bạo lực học đường (BLHĐ).

Đây là giải pháp thiết thực và phù hợp với thực tiễn. Bài viết mô tả đánh giá của học sinh sau khi sử dụng quyển cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng chống BLHĐ. Kết quả đánh giá cho thấy cẩm nang có sức thu hút, đáp ứng được những yêu cầu về hình thức và nội dung, có hiệu quả tuyên truyền, mang lại những lợi ích nhất định trong công tác tuyên truyền phòng chống BLHĐ.

Đề tài “Hệ thống pha chế cocktail tự động”, nhóm sinh viên thuộc khoa Điện - Điện tử (ĐH Duy Tân) đã “ghi điểm” với Ban tổ chức với hệ thống pha chế tự động các loại cocktail có tính ứng dụng cao và đã được Công ty TNHH Cafe Ý tưởng nhận chuyển giao công nghệ. Với hệ thống pha chế thức uống thông minh này, người dùng có thể tự chọn thức uống theo ý thích qua menu tương tác trên smartphone ngay tại bàn mà không cần đến người phục vụ.

Trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nghiên cứu “Sản xuất “giấy xanh” - giấy từ phế phẩm nông nghiệp” của Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) đã nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư. “Giấy xanh” với nguyên liệu đầu vào có giá thành rẻ, gồm các phi thân gỗ (như giúp tận dụng 30 - 35% phế phẩm rơm rạ của 3.081,5 nghìn ha lúa gieo trồng và các thân cỏ, bã dừa, bã mía, xác hữu cơ thực vật...) để sản xuất giấy có khả năng ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn.

Kết quả thử nghiệm, ứng dụng “giấy xanh” trong thực tiễn cho thấy, giấy từ phế phẩm nông nghiệp có phạm vi ứng dụng rộng rãi, như: Giấy viết, vẽ, giấy in, giấy dán tường... Nghiên cứu đã đáp ứng vấn đề cấp bách hiện nay là bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, do quá trình xử lý phế phẩm hoàn toàn không sử dụng chất hóa học, không sử dụng chất kết dính và đặc biệt bột giấy không qua tẩy trắng mà vẫn giữ màu vàng ngà tự nhiên của xơ sợi. Điều này giúp việc nghiên cứu ứng dụng viên nén bột giấy từ phế phẩm nông nghiệp dùng hút ẩm cho thực phẩm là hoàn toàn có triển vọng.

Nguồn: http://pa.hcmup.edu.vn/administrator/index.php?option=com_content

 

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” trong kế hoạch năm 2017 (đợt 1)

  1. Bìa ngoài hồ sơ tuyển chọn
  2. Đơn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia
  3. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học
  4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì
  5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính
  6. Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia
  7. Văn bản xác nhận cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
Nafosted: Thông báo phê duyệt “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2016”

Ngày 24/11/2016, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 210 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2016 (Quyết định số 195/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được
tài trợ năm 2016
1 Toán học 19
2 KH Thông tin & Máy tính 16
3 Vật lý 60
4 Hóa học 38
5 Khoa học Trái đất 12
6 Khoa học Sự sống - Sinh học Nông nghiệp 30
7 Khoa học Sự sống - Y sinh Dược học 10
8 Cơ học 25


Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiến trong tháng 11-12/2016). Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong tháng 1-2/2017).

Danh sách các đề tài được phê duyệt (tải tại đây).

Nguồn: Nafosted

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 10 of 37


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 150 guests online

 Vụ KHCN 

January 2022
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6