Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Quyết định phê duyệt chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường sư phạm và các cơ sở đào tạo giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- L­­ưu VT, NGCBQLCSGD.
BỘ TRƯ­­­ỞNG
(đã ký)

Phạm Vũ Luận

(Xem chi tiết)

 
Danh sách các công trình do Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010 của Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM

Danh sách các công trình do Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010 của Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM

 
Hội thảo quốc tế về thiên văn học và vật lí thiên thể học 2011

Trường Đại học Sư phạm TPHCM phối hợp với Hội Thiên văn thế giới (International Astronomical Union), Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam) và một số đơn vị khác, tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Hội thảo về Thiên văn học và Vật lí Thiên thể học năm 2011" (Workshop on Astronomy & Astrophysics 2011) từ ngày 21 đến 25/11/2011 tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM (Phòng C1009).

Tham dự Hội thảo có 5 giáo sư đến từ Pháp, Mỹ, Trung Quốc, các nhà khoa học Việt Nam và các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học trong và ngoài nước...

 
Tin hoạt động KHCN từ 16-9-2011 đến 20-10-2011

Xem chi tiết

 
Tin hoạt động KHCN từ 01-8-2011 đến 15- 9-2011

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

TỪ 01-8-2011 ĐẾN 15-9-2011

A.        Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Hiệu quả của kĩ thuật học tập cá nhân đối với việc phát triển kĩ năng nói tiếng Anh của sinh viên chính quy Khoa Anh, Trường ĐH Sư phạm TPHCM”, mã số: CS2010.19.76, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Huy Cường, Khoa Tiếng Anh Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1292/QĐ-ĐHSP ngày 02-8-2011, đã họp ngày 04-8-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, phản ánh sự cần thiết của kĩ thuật học tập cá nhân đối với việc phát triển kĩ năng nói tiếng Anh của người học ngoại ngữ nói chung và sinh viên Khoa Anh Trường ĐHSP TPHCM nói riêng”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

2. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Tạo phôi bò (hoặc phôi heo) từ nguồn trứng đông lạnh bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản”, mã số: CS2010.19.89, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Thương Huyền, Khoa Sinh học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1313/QĐ-ĐHSP ngày 03-8-2011, đã họp ngày 15-8-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về việc tạo phôi bò từ trứng đông lạnh bằng kĩ thuật ICSI với kết quả là 3 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

3. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Khảo sát thực trạng phát triển kĩ năng tư duy cho trẻ chậm phát triển trí tuệ”, mã số: CS.2010.19.84, chủ nhiệm: ThS Lê Thị Bảo Châu, Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1291/QĐ-ĐHSP ngày 02-8-2011, đã họp ngày 17-8-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài là một đóng góp có giá trị trong lĩnh vực giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ hiện nay; giúp các nhà quản lí, giáo viên, phụ huynh nhận ra những kĩ năng cần thiết để hình thành và phát triển tư duy cho trẻ”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

4. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của Ngành thân mềm (Bivalvia, Gastropoda) và Giun tròn (Nematoda) vùng ngập triều Cần Giờ, TPHCM”, mã số: CS2010.19.91, chủ nhiệm: ThS Ngô Thị Lan, Khoa Sinh học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1370/QĐ-ĐHSP ngày 15-8-2011, đã họp ngày 23-8-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có ý nghĩa trong việc tìm hiểu thêm về đa dạng sinh học thân mềm và giun tròn tại vùng ngập triều Cần Giờ. Đây là những thông tin có giá trị cho công tác quản lí và bảo vệ nguồn lợi đa dạng sinh học của Cần Giờ”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

5. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong các thế kỉ X-XX”, mã số: B2008.19.39, chủ nhiệm: TS Trần Thị Thanh Thanh, Khoa Lịch sử Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 2369/QĐ-BGDĐT ngày 10-6-2011, đã họp ngày 01-9-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có tính sáng tạo, giá trị khoa học và tính ứng dụng cao trong việc học tập, nghiên cứu giảng dạy lịch sử ngoại giao Việt Nam trong các thế kỉ X-XX”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

6. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Nhận thức về trí tuệ xã hội và các biện pháp phát triển trí tuệ xã hội cho trẻ từ 6-11 tuổi của phụ huynh trên địa bàn TPHCM”, mã số: CS2011.19.01.DA, chủ nhiệm: TS Huỳnh Văn Sơn, Khoa Tâm lí-Giáo dục Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHSP ngày 26-8-2011, đã họp ngày 07-9-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có ý nghĩa khoa học và ứng dụng, đặc biệt là tác động đến nhận thức của các bậc phụ huynh về việc phát triển trí tuệ xã hội cho trẻ từ 6-11 tuổi”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

7. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Xây dựng website đào tạo trực tuyến trên nền MOODLE cho bộ môn "Ứng dụng CNTT vào giảng dạy tiếng Anh"”, mã số: CS2010.19.74, chủ nhiệm: TS Nguyễn Ngọc Vũ, Khoa Tiếng Anh Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1462/QĐ-ĐHSP ngày 06-9-2011, đã họp ngày 08-9-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài có tính ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần thay đổi hình thức học tập theo hướng kết hợp đào tạo trực tuyến với đào tạo truyền thống nhằm trang bị cho giáo viên tiếng Anh những kĩ năng cần thiết”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

8. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Sử dụng phần mềm dạy học tương tác để nâng cao hiệu quả dạy học Hoá học ở trường THPT"”, mã số: CS2010.19.86, chủ nhiệm: CN Trịnh Lê Hồng Phương, Khoa Hóa học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 1424/QĐ-ĐHSP ngày 24-8-2011, đã họp ngày 13-9-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Hóa học thông qua việc sử dụng phần mềm Crocodile Chemistry 6.05 và phần mềm Active Inspire”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

B.        Hội nghị khoa học

Ngày 06-9-2011, Khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức “Hội nghị nghiên cứu khoa học" dành cho giảng viên. Tham dự Hội nghị có đại diện nhà trường và các giảng viên trong Khoa. 13 báo cáo đã được chọn in trong kỉ yếu và 6 báo cáo tiêu biểu được chọn trình bày, thảo luận tại Hội nghị.

 
«Bắt đầuLùi31323334353637Tiếp theoCuối»

Trang 34 trong tổng số 37


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 807 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6