Get Adobe Flash player

Công tác giáo dục

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 127 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2017)

I. KHÁI QUÁT THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 05 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên đường sang phương Tây, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước để đem lại: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”.

Người tham gia lập Hội vận động cách mạng của nhân dân nhiều nước và đấu tranh giải phóng dân tộc mình. Ngày 18 tháng 6 năm 1919, với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, Người đã thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi đến Hội nghị Véc-xây bản yêu sách, đòi Chính phủ các nước họp Hội nghị phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.

Năm 1920, tại Đại hội Tua, Người đã tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp; năm 1921, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp; năm 1922 xuất bản tờ báo “Người cùng khổ” ở Pháp; năm 1923, Người được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân; năm 1924, Người tham gia Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là Ủy viên Thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam; năm 1925, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á; xuất bản cuốn sách nổi tiếng “Bản án chế độ thực dân Pháp”...

Sau gần 10 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến nhiều châu lục, tiến hành khảo sát chủ nghĩa thực dân, đế quốc ở các nước tư bản và nhiều nước thuộc địa. Sớm nhận thức được xu hướng phát triển của thời đại, Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Người nói: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng của những người cộng sản Việt Nam, năm 1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức Cộng sản Đoàn làm nòng cốt, đào tạo cán bộ cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Năm 1929, nhiều tổ chức cộng sản đã ra đời ở Việt Nam: Đông Dương Cộng sản Đảng; An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Năm 1930 được sự phân công của Quốc tế Cộng sản lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

Hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Hội nghị do Nguyễn Ái Quốc chủ trì chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết nghị lấy ngày 03 tháng 02 (dương lịch) hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

Từ năm 1930 - 1940, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức khác trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ.

Năm 1941, Người về nước triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, xác định đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, chỉ đạo thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng, lãnh đạo Nhân dân khởi nghĩa từng phần và tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Cách mạng Tháng Tám năm l945 thắng lợi. Ngày 02 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I (năm 1946) đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đập tan âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng.

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (năm 1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của Nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành thắng lợi vẻ vang, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” (năm 1954).

Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Đại hội lần thứ III của Đảng (năm 1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối đúng đắn lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của Nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; đặt nền móng và không ngừng vun đắp tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản và phong trào công nhân quốc tế.

Ngày 02 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại muôn vàn tiếc nuối cho toàn Đảng, dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại, có những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ. Dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1990), tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) đã phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu: “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới”.

II. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ Bắc chí Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân tộc làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông, dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ngày 02 tháng 9 năm 1945, thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã trở thành một nước tự do độc lập”. Ngay sau khi giành độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ của nước ta cùng một lúc phải đối mặt với “Giặc đói”, “Giặc dốt”, “Giặc ngoại xâm”. Trong điều kiện cực kỳ khó khăn, phức tạp, thù trong, giặc ngoài “Ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối, chiến lược, sách lược lãnh đạo toàn dân tộc, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua cơn hiểm nghèo, bảo vệ Đảng và giữ vững chính quyền cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng toàn Đảng xây dựng đường lối “Vừa kháng chiến vừa kiến quốc”; “Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược”; lãnh đạo Nhân dân phát huy cao độ lòng yêu nước, khí phách anh hùng đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Ngay từ khi đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, ánh sáng chân lý của thời đại, tấm lòng của Người luôn hướng về nhân dân các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì một thế giới hòa bình, các dân tộc được tự do và bình đẳng, con người được sống hạnh phúc. Người đã hết lòng, hết sức xây dựng sự đoàn kết nhất trí giữa các đảng cộng sản anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng; không ngừng vun đắp quan hệ gắn bó, hữu nghị giữa các dân tộc Đông Dương, các nước láng giềng; cống hiến xuất sắc cả về lý luận và thực tiễn cho phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, kiên cường và vô cùng trong sáng, suốt đời chiến đấu cho công bằng, hòa bình và tiến bộ của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới

Những năm tháng hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Người viết sách, báo bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga… tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Tây đặc biệt là tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, đỉnh cao tư tưởng nhân văn của nhân loại, nhờ đó đã kết tinh ở Người những giá trị văn hóa vừa dân tộc, vừa hiện đại. Hồ Chí Minh làm thơ chữ Hán, văn thơ chữ Hán của Người đạt đến trình độ của bậc Hán học. Người tiếp thu tinh hoa của Nho giáo, Phật giáo, kế thừa truyền thống văn hóa phương Đông. Hồ Chí Minh đã vận dụng, phát triển và làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin trên một loạt vấn đề phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh nhận rõ ý nghĩa lớn lao và vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa, Người chỉ rõ: “Văn hóa soi đường quốc dân đi”.

Hồ Chí Minh là chiến sĩ tiên phong của nền văn học - nghệ thuật, báo chí cách mạng, đấu tranh không mệt mỏi cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cho công bằng, lẽ phải trên trái đất. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Người, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Nhân dân ta đã thành công, giành lại độc lập cho dân tộc, đồng thời cũng đã trả lại vị trí xứng đáng cho văn hóa Việt Nam, mở ra một thời đại mới cho nền văn hóa dân tộc.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội của dân tộc Việt Nam, đã trở thành văn hóa dân tộc. Sự đóng góp của Hồ Chí Minh về văn hóa không chỉ ở phương diện lý luận mà còn thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người, tỏa sáng trong mỗi việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Cốt lõi trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Người đề cao lý tưởng cứu nước, cứu dân “Tổ quốc trên hết”, “Dân tộc trên hết”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Hồ Chí Minh quan niệm: “Ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức”. Việc gì có lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được. Việc gì hại cho dân thì phải hết sức tránh. Đó là một nhân sinh quan, một triết lý sống rất nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cả cuộc đời cách mạng gần 60 năm, Người đã chiến đấu chống áp bức bất công, đem lại cuộc sống ấm no cho Nhân dân, cho dân tộc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho dân tộc, cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc, mà còn là nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc; không chỉ là một chính trị gia vĩ đại, mà còn là một nhà văn hóa kiệt xuất.

Các nhà nghiên cứu trong nước và thế giới đã và tiếp tục bàn đến văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh. Thế giới có nhiều thay đổi nhưng vẫn còn vẹn nguyên nhiều giá trị. Trong những giá trị trường tồn đó, có di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là: Nhân đạo và hòa bình; Tổ quốc và nhân loại; dân chủ và nhân văn; tự do và hạnh phúc; tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc chân chính; đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...

III. TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta đạt được những thành tựu to lớn:

Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, bảo vệ và phát triển những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho Nhân dân:

- Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Đảng đã tập trung sức lực và trí tuệ lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành công cuộc cách mạng đưa cả nước đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã phấn đấu gian khổ và thu được những kết quả hết sức quan trọng. Tuy vậy, trong xây dựng kinh tế, chúng ta đã từng phạm một số sai lầm, khuyết điểm; Đảng đã “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, thẳng thắn phân tích những nguyên nhân của sự vấp váp, sai lầm. Tin tưởng vào sức mạnh của Nhân dân và dân tộc, Đảng khởi xuống đường lối đổi mới và quyết tâm tiến hành sự nghiệp đổi mới vì hạnh phúc của Nhân dân.

- Công cuộc đổi mới ở nước ta qua 30 năm đã đạt được những thành tựu to lớn. Về kinh tế, đã đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng, cơ sở vật chất - kỹ thuật được tăng cường, đời sống của các tầng lớp Nhân dân không ngừng được cải thiện; thực hiện có kết quả chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành; thực hiện có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, giữa tiến bộ và công bằng xã hội; công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt; sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mới về quy mô, đa dạng hóa về loại hình trường lớp; khoa học - công nghệ và tiềm lực khoa học - công nghệ có bước phát triển nhất định; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có tiến bộ; những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc được thừa kế và phát triển…; quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ, vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao…

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, kiên định sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng: Tại Đại hội lần thứ VII của Đảng (năm 1991), Đảng ta đã khẳng định cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Thực hiện Di chúc của Người, trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới rất nặng nề, các thế lực thù địch tấn công toàn diện vào Đảng, vào chế độ, Đảng ta vẫn vững vàng, thể hiện rõ bản chất cách mạng và khoa học, kiên định về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện công cuộc đổi mới đạt nhiều thành tựu to lớn, quan trọng, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

- Công tác xây dựng Đảng đã được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp theo Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vần đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau thời gian triển khai thực hiện, các cấp ủy đã quan tâm nhiều hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm; tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có tiến bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được giao của cán bộ được nâng lên; góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Phát huy tình cảm quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao vị thế đất nước trong hội nhập quốc tế: Đảng ta ngay từ khi ra đời đã giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa quốc tế vô sản, đề ra nhiệm vụ đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới, với các dân tộc bị áp bức, coi đó là một nguyên tắc, một trong những nhân tố quyết định thành công của cách mạng nước ta. Từ sau khi phá bỏ chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ và một số nước khác, Việt Nam đã tham gia hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực, mở rộng quan hệ ngoại giao với trên 180 nước, quan hệ kinh tế thương mại với trên 200 nước và vùng lãnh thổ; là thành viên của nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế; đang đàm phán tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tích cực tham gia giải quyết những vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển, đảo với các nước liên quan, góp phần giữ vững môi trường hòa bình khu vực và thế giới.

IV. CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, sát đối tượng, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và đặc biệt là gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kịp thời ban hành Kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch tổ chức quảng bá các tác phẩm, ấn phẩm của Bác Hồ và các tác phẩm, ấn phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch tổ chức hội nghị giới thiệu chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2017; ra mắt “Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm, ấn phẩm của Bác Hồ; các ấn phẩm, tác phẩm của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu viết về Bác Hồ; các tác phẩm, ấn phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác Hồ trên địa bàn thành phố… Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng và ban hành Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017,... các hoạt động trên đã tạo sự lan tỏa, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong toàn thành phố.

Hầu hết cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã quan tâm hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tích cực triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác. Các cấp ủy gắn việc thực hiện học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng thời gian, chất lượng đi cơ sở, tiếp xúc đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến bước đầu tích cực, có mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn.

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của dân tộc, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thời đại, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

NGUỒN: BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TP. HCM

Về nguồn thăm Căn cứ cách mạng Núi Dinh

Nhân dịp kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  (26/3/1931 - 26/3/2017),  Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức về nguồn tại khu căn cứ Cách mạng Núi Dinh  thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 02/4/2017.

Với chủ đề "Đi thật xa để trở về", 70 đồng chí là cán bộ thường trực các Đoàn, Hội cơ sở, cán bộ nguồn, Đảng viên trẻ và đối tượng Đảng đã có chuyến hành trình vượt hơn 90km để đến với căn cứ cách mạng Núi Dinh, là một trong những căn cứ quan trọng và điển hình trong hệ thống các căn cứ Thành Đoàn thời chống Mỹ, tại đây, với sự hỗ trợ của Thị ủy Bà Rịa và Tỉnh ủy Đồng Nai, Thành Đoàn từng bước gây dựng phong trào, tổ chức các khóa huấn luyện cán bộ, tiếp nhận vũ khí, nuôi quân, hình thành một hậu phương vững chắc cho mặt trận đấu tranh công khai tại Sài Gòn. Đoàn đã tham quan tìm hiểu, trải nghiệm sự gian khổ trong chiến tranh của cha anh ta với hơn 180 phút vượt suối, băng rừng lên đỉnh núi cùng các trò chơi, trạm thử thách, mang lại cho các bạn các kiến thức, kỹ năng hữu ích.

Bạn Nguyễn Ngọc Liên Hoa chia sẻ: "Thật vinh dự và tự hào khi được tham gia chuyến về nguồn tại căn cứ cách mạng Núi Dinh, hiểu thêm về truyền thống lịch sử hào hùng của cha anh, những gian khổ, khó khăn mà lớp người đi trước hy sinh để giành độc lập, tự do cho thế hệ mai sau. Bản thân mỗi người đoàn viên cũng như mình đều hết sức xúc động, nhất là mình còn được kết nạp Đảng tại đây nhân dịp kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, mình cảm thấy chuyến đi này cũng đã gắn kết các bạn cán bộ Đoàn, Hội, các bạn sinh viên các khoa với nhau hơn”.

Ngoài ra, trong chuyến đi, Ban Thường vụ Đoàn Trường phối hợp chi bộ sinh viên 2 tổ chức kết nạp 6 Đoàn viên ưu tú là những cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên tiêu biểu trong học tập và công tác đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG

Khoa Hóa học: Ngày Đoàn viên "Tự hào Đoàn viên Hóa học" 2017

Nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng thanh niên, đồng thời kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017), đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên của khoa về lịch sử hào hùng, truyền thống anh hùng cách mạng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng thời góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách, nâng cao bản lĩnh chính trị, lí tưởng của thanh niên; đồng hành cùng thanh niên trong trang bị kĩ năng thực hành xã hội,  kiến thức chuyên ngành, Đoàn Khoa Hóa học đã tổ chức Ngày Đoàn viên chủ đề “Tự hào Đoàn viên Hóa học” năm 2017 vào ngày 19/3/2017.

Mở đầu chương trình là không gian Triển lãm các gương cá nhân điển hình, tập thể tiêu biểu, công trình thanh niên, phần việc làm theo lời Bác và sản phẩm tham gia cam kết “ Ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông”, “ Học nghiêm túc, thi chất lượng”. Các Đoàn viên có dịp hiểu kĩ hơn về tình hình, chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của khoa nói chung và các Chi đoàn trực thuộc nói riêng.

Tiếp đến, các hoạt động được tổ chức song song gồm: Hội thi “Thiết kế ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVIII”; “Thiết kế ấn phẩm tuyên truyền Giờ Trái Đất và bảo vệ môi trường”.

Hoạt động nổi bật thu hút được đông đảo các bạn sinh viên tham gia bởi tính chất thú vị và bổ ích chính là “ Hành trình trải nghiệm”: Các thí sinh được chia vào 6 đội thi phải tham gia giải mật thư và thực hiện các thử thách tại các địa điểm lịch sử của quận 1, TP. Hồ Chí Minh, sau đó tìm đích đến cuối cùng. Hoạt động này nhằm tạo sân chơi, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, trang bị kỹ năng thực hành xã hội, đẩy mạnh công tác quốc tế thanh niên, trau dồi kiến thức chuyên môn và rèn luyện sức khỏe cho các đoàn viên Hóa học.

Kết lại của ngày Đoàn viên là buổi Talkshow trao đổi kinh nghiệm “ Phỏng vấn xin việc làm ngành Hóa học và Công tác sư phạm tại trường THPT” cùng với lễ tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu được tổ chức tại sảnh A. Cuối cùng phần trao thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình nhận giấy khen Đoàn Trường năm học 2015 - 2016 và chủ nhân các giải thưởng Hội thi cấp khoa được vinh danh đã mang lại những tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả đã chính thức khép lại Ngày Đoàn viên chủ đề “Tự hào Đoàn viên Hóa học” trọn vẹn, đầy ý nghĩa.

BCH ĐOÀN KHOA HÓA HỌC

Sôi nổi Ngày Đoàn viên 2017

Hòa trong không khí sôi nổi trên khắp cả nước nhằm hưởng ứng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), Đoàn trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Ngày đoàn viên” với nhiều hoạt động hướng về biển đảo quê hương và thu hút sự tham gia nhiệt tình của hơn 2.000 bạn sinh viên.

Mở đầu cho chuỗi các hoạt động là dịp Ban Tổ chức ngày Đoàn viên và các bạn sinh viên được cùng nhau ôn lại truyền thống của thế hệ sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh nói riêng và sinh viên cả nước nói chung được góp sức trẻ, tài năng và trí tuệ để đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cống hiến cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Qua đó, nhằm khuyến khích tinh thần vượt khó học tập, 19 bạn sinh viên đã được trao học bổng mỗi suất trị giá một triệu đồng.

Tại sân chơi “Hóa thân thành chiến sĩ hải quân” các đội thi cần phối hợp nhịp nhàng, thể hiện sự ăn ý trong cách di chuyển và cùng nhau vượt qua các chướng ngại vật để hoàn thành nhiệm vụ neo đậu con tàu thành công. Hình ảnh quả cảm của người chiến sĩ hải quân bảo vệ chủ quyền quốc gia, biển đảo quê hương đã tô điểm cho khí chất hiên ngang và thể hiện tinh thần “thép” khi các bạn chiến sĩ nữ vốn dĩ chân yếu, tay mềm nhưng đã đầy tự tin tham gia tranh tài không kém cùng những đội thi nam còn lại.

Đến với sự sáng tạo độc đáo và truyền đi thông điệp cụ thể nhất “Vì biển xanh” - đó cũng là nội dung của cuộc thi thiết kế tranh. Qua cách khai thác những góc cạnh từ thực trạng bảo vệ môi trường biển đảo hiện nay, các đội dự thi tham gia thiết kế và thuyết trình sản phẩm của mình. Đội thi bạn Nguyễn Sỹ Nhật Kỳ cho rằng: “Hãy dành sự quan tâm, thực hiện hành động cụ thể để góp phần bảo vệ môi trường biển được “xanh bền vững” và đó cũng chính là điều kiện nhằm phát huy và tận dụng lợi thế Việt Nam là quốc gia mạnh về kinh tế biển”.

Song song với các hoạt động đồng loạt diễn ra, vòng chung kết Hội thi “Góc nhìn sinh viên - SP 2017” cũng có nội dung mang ý nghĩa tuyên truyền giảm thải ô nhiễm và bảo vệ môi trường biển. Các bạn sinh viên trình diễn rất sinh động và hài hước qua các tiết mục Hài - kịch, thể hiện được lăng kính mang đậm chất sinh viên. Qua đó đã góp phần làm cho các chuỗi hoạt động trong ngày hội thêm lan tỏa hơn.

Khu triển lãm “Biển đảo Việt Nam” - tìm hiểu về vẻ đẹp lịch sử truyền thống của vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế biển trải dài khắp dải đất hình chữ S và chương trình “Ý tưởng hay - Hành động ngay”, tại đây các bạn sinh viên được góp ý, hiến kế cho những hoạt động Đoàn - Hội của nhà trường trong tương lai thêm hay và thiết thực hơn.

Ngoài ra, Chương trình giao lưu văn hóa đọc dưới góc nhìn của bạn trẻ trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và những hệ lụy của vấn đề này đã được các diễn giả đưa ra với nhiều quan điểm hay, được đúc kết từ kinh nghiệm học tập và làm việc của họ như; yêu cầu các bạn phải có những cách thức đọc sách “thông minh hóa”, nghĩa là không phải đọc theo lối mòn cứ “ngốn” hết tất cả thông tin nhưng sau đó lại không nhớ sâu sắc các kiến thức. Nên hãy biết chọn lọc thông tin để lĩnh hội, viết cảm nhận, vẽ sơ đồ tư duy,… sau khi đọc xong một quyển sách.

Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho các đồng chí xứng đáng được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ tuyên dương cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc, Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu, Đoàn viên tiêu biểu, Sinh viên 5 tốt cấp trường lần 2 và kết nạp Đoàn viên mới cũng được đồng loạt diễn ra.

Bên cạnh đó, các tiết mục tại “Liên hoan Sư phạm với biển đảo quê hương” đã cất vang những bài hát tự hào, thể hiện ý chí quật cường, hiên ngang của chiến sĩ hải quân trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG

Khoa học Giáo dục: Ngày Đoàn viên 2017

Nhằm thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2017, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017 – 2019; đồng thời tạo sân chơi, nơi giao lưu, học hỏi và gắn kết các thế hệ đoàn viên thanh niên khoa Khoa học Giáo dục, quan trọng hơn hết là đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kiến thức, chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn khoa Khoa học Giáo dục đã tổ chức Ngày Đoàn viên 2017 với chủ đề “Tự hào Đoàn viên”.

Chương trình được tổ chức từ 07g00 đến 17g00 ngày 25/3/2017 tại Hội trường và sân dãy A Ký túc xá trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích.

Đến dự Ngày Đoàn viên, thanh niên năm nay có sự hiện diện của các vị khách quý và Thầy/Cô: đ/c Phan Tấn Anh - UV BTV, Chánh VP Đoàn trường; TS. Ngô Đình Qua – Giảng viên khoa KHGD; ThS. Nguyễn Văn Hiến – Giảng viên khoa KHGD; ThS. Lê Thị Linh Phi – Trợ lý tổ chức khoa KHGD; cùng với hơn 150 đoàn viên, thanh niên tham dự và cháy hết mình với các hoạt động.

Phát biểu khai mạc Ngày Đoàn viên, thanh niên 2017, đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt – Bí thư Đoàn khoa Khoa học Giáo dục, Trưởng Ban tổ chức - nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục truyền thống, niềm tự hào người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, không ngừng học tập, nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, đời sống văn hoá tinh thần, và Đoàn khoa – Liên chi Hội khoa Khoa học Giáo dục sẽ luôn quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên. Sau khi đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt khái quát về các hoạt động của Ngày hội và tuyên bố khai mạc, những bài hát về thanh niên lần lượt vang lên thay cho tiếng lòng đang sục sôi lý tưởng của bao đoàn viên, thanh niên.

[Ảnh 2: Đ/c Nguyễn Tuấn Kiệt – Bí thư Đoàn khoa – Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc]

Chương trình diễn ra với các nội dung chính:

+ Cuộc thi "Tự hào Đoàn viên" - Chào mừng 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019, xoay quanh các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên với hơn 71 thí sinh dự thi và 60 cổ động viên;

+ Lễ Kết nạp 03 Đoàn viên mới được tổ chức long trọng và ấn tượng.

+ Lễ tuyên dương 04 cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu cấp cơ sở năm 2016, 12 Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi Hội năm học 2015 - 2016; giao lưu sinh viên 5 tốt, Đoàn viên

+ Trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên đề "Phương pháp làm tiểu luận và bài thi tự luận xã hội" với hơn 120 đồng chí tham gia.

+ Hào hứng và sôi nổi nhất là Hội thao "Cùng khoẻ, cùng vui" với 4 nội dung: Xe đạp chậm, Kéo co, Lò cò tiếp sức và Đi bộ thể thao theo nhóm, thu hút hơn 60 vận động viên.

+ Cuối cùng là lễ bế mạc và trao giải hội thao.

Mỗi bạn tham gia có 01 cảm nhận cho riêng mình, bạn Trần Thị Thuận Duyên - Đoàn viên chi Đoàn QLGD K40 - người may mắn nhận được một cặp vé xem phim tại CGV Hùng Vương Plaza từ BTC chia sẻ: "Hôm nay thật sự rất vui, mọi người gặp nhau, trò chuyện, thấy gần nhau hơn hẳn, hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy nữa để bọn mình tham gia, tổ chức 02 ngày luôn cũng được".

[Ảnh 3: Đ/c Trần Thị Thuận Duyên hào hứng nhận quà từ BTC]

Khép lại Ngày Đoàn viên, thanh niên năm 2017 với sự thành công và ấn tượng, hy vọng mỗi người con của Đoàn sẽ luôn là một ngọn lửa cháy mãi niềm tin, hy vọng, luôn phấn đấu, nỗ lực, góp phần làm nên thắng lợi của công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị, làm nên một Tháng Thanh niên 2017 ý nghĩa, sôi nổi và đáng nhớ!

Một số hình ảnh của chương trình:

[Ảnh: Vòng loại, Vòng chung kết và Trao giải cuộc thi “Tự hào Đoàn viên”]

[Ảnh: Đại biểu trao Nghị quyết và Huy hiệu Đoàn cho 3 đồng chí Đoàn viên mới]

[Ảnh: Tuyên dương cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu cấp cơ sở năm 2016; Sinh viên 5 tốt cấp LCH năm học 2015 – 2016; Giao lưu SV5T, Đoàn viên tiêu biểu]

[Ảnh: Hội thao “Cùng khoẻ, cùng vui]

ĐOÀN - HỘI KHOA KHOA HỌC GIÁO DỤC

Nhằm thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2017, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017 – 2019;
Nhằm tạo sân chơi, nơi giao lưu, học hỏi và gắn kết các thế hệ đoàn viên thanh niên khoa Khoa học Giáo dục, quan trọng hơn hết là đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kiến thức, chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên, Ban chấp hành Đoàn khoa Khoa học Giáo dục đã tổ chức Ngày đoàn viên, thanh niên năm 2017 với chủ đề “Tự hào Đoàn viên”.
Chương trình được tổ chức từ 07g00 đến 17g00 ngày 25/3/2017 tại Hội trường và sân dãy A Ký túc xá trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích.
[Ảnh 1]
Đến dự Ngày Đoàn viên, thanh niên năm nay có sự hiện diện của các vị khách quý và Thầy/Cô:
Đ/c Phan Tấn Anh – UV BTV, Chánh VP Đoàn trường;
TS. Ngô Đình Qua – Giảng viên khoa KHGD;
ThS. Nguyễn Văn Hiến – Giảng viên khoa KHGD;
ThS. Lê Thị Linh Phi – Trợ lý tổ chức khoa KHGD;
[Ảnh 2: Đại biểu tham dự]
Cùng với hơn 150 đoàn viên, thanh niên tham dự và cháy hết mình với các hoạt động.
Phát biểu khai mạc Ngày Đoàn viên, thanh niên 2017, đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt – Bí thư Đoàn khoa Khoa học Giáo dục, Trưởng Ban tổ chức - nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục truyền thống, niềm tự hào người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, không ngừng học tập, nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, đời sống văn hoá tinh thần, và Đoàn khoa – Liên chi Hội khoa Khoa học Giáo dục sẽ luôn quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên. Sau khi đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt khái quát về các hoạt động của Ngày hội và tuyên bố khai mạc, những bài hát về thanh niên lần lượt vang lên thay cho tiếng lòng đang sục sôi lý tưởng của bao đoàn viên, thanh niên.
[Ảnh 3: Đ/c Nguyễn Tuấn Kiệt – Bí thư Đoàn khoa – Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc]
Chương trình diễn ra với các nội dung chính:
+ Cuộc thi "Tự hào Đoàn viên" - Chào mừng 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019, xoay quanh các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên với hơn 71 thí sinh dự thi và 60 cổ động viên;
+ Lễ kết nạp Đoàn viên mới được tổ chức long trọng và ấn tượng. Xin chúc mừng 03 đồng chí đã gia nhập địa gia đình Đoàn viên khoa KHGD.
+ Lễ tuyên dương 04 cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu cấp cơ sở năm 2016, 12 SV5T cấp LCH năm học 2015-2016; giao lưu SV5T, Đoàn viên tiêu biểu với hơn 95 ĐVTN tham dự.
+ Trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên đề "Phương pháp làm tiểu luận và bài thi tự luận xã hội" với hơn 120 đồng chí tham gia.
+ Hào hứng và sôi nổi nhất là Hội thao "Cùng khoẻ, cùng vui" với 4 nội dung: Xe đạp chậm, Kéo co, Lò cò tiếp sức và Đi bộ thể thao theo nhóm, thu hút hơn 60 vận động viên.
+ Cuối cùng là lễ bế mạc và trao giải hội thao.
Mỗi bạn tham gia có 01 cảm nhận cho riêng mình, bạn Trần Thị Thuận Duyên - Đoàn viên chi Đoàn QLGD K40 - người may mắn nhận được một cặp vé xem phim tại CGV Hùng Vương Plaza từ BTC chia sẻ: "Hôm nay thật sự rất vui, mọi người gặp nhau, trò chuyện, thấy gần nhau hơn hẳn, hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy nữa để bọn mình tham gia, tổ chức 02 ngày luôn cũng được".
[Ảnh 4: Đ/c Trần Thị Thuận Duyên hào hứng nhận quà từ BTC]
Khép lại Ngày Đoàn viên, thanh niên năm 2017 với sự thành công và ấn tượng, hy vọng mỗi người con của Đoàn sẽ luôn là một ngọn lửa cháy mãi niềm tin, hy vọng, luôn phấn đấu, nỗ lực, góp phần làm nên thắng lợi của công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị, làm nên một Tháng Thanh niên 2017 ý nghĩa, sôi nổi và đáng nhớ!
Một số hình ảnh của chương trình:
[Ảnh 5, 6, 7: Vòng loại, Vòng chung kết và Trao giải cuộc thi “Tự hào Đoàn viên”]
[Ảnh 8: Đại biểu trao Nghị quyết và Huy hiệu Đoàn cho 3 đồng chí Đoàn viên mới]
[Ảnh 9, 10, 11: Tuyên dương cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu cấp cơ sở năm 2016; Sinh viên 5 tốt cấp LCH năm học 2015 – 2016; Giao lưu SV5T, Đoàn viên tiêu biểu]
[Ảnh 12: Hội trường hào hứng tham gia chuyên đề học thuật]
[Ảnh 13, 14, 15, 16, 17: Hội thao “Cùng khoẻ, cùng vui]
Các bài viết khác...

Chuyên Mục

 

 

 

Câu lạc bộ - Đội - Nhóm

Liên kết website

Lượt truy cập

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1