Trang Chủ Biểu mẫu

Hỗ trợ trực tuyến

Nghiệp vụ Sư phạm

Các thông tin liên quan đến thực tập, Nghiệp vụ Sư phạm


Sinh viên cần biết

  • Sổ tay sinh viên
  • Cẩm nang cố vấn học tập
  • Thông tin học bổng
  • Quy chế đào tạo Đại học
  • Hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ


Đăng nhậpAi đang online!

Hiện có 984 khách Trực tuyến
PDF. In Email

TRƯỜNG ĐHSP TPHCM                          Lớp cải thiện:…………….….……...……….………...

TỔ NGOẠI NGỮ                                     Số biên lai:…………….......…. Ngày: ……………..

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN HỌC PHẦN

Họ và tên: …………………….................................……… MSSV: ……….....…......…………..

Khoa: …………....... Lớp: ……….  hệ [  ] CQ    [  ] CNNSP    [ ] CQĐP

TÊN MÔN HỌC

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ/ ĐVHT

SỐ TIỀN
Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ:                      TP.HCM, ngày ….. tháng ….. năm 20

Sinh viên ký tên & ghi rõ họ tên


Ghi chú: Sinh viên đem phiếu đăng ký này đến nộp tiền tại phòng KHTC của Trường.

Sinh viên nộp lại phiếu đăng ký này và biên lai thu tiền cho văn phòng Tổ NN.


PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ

GIẤY GIỚI THIỆU

Sinh viên: ..............................................  MSSV: ..................................

Khoa: .................................... hệ [  ] CQ    [  ] CNNSP    [ ] CQĐP

Học cải thiện học phần: ...................................  Môn: .......................................

Tại lớp: ...................................... do giáo viên:................................................ phụ trách.

Đề nghị giáo viên bổ sung vào danh sách lớp quản lý chuyên cần và tạo điều kiện cho SV học tập tốt.

* Kiểm tra đánh giá quá trình theo danh sách lớp .................................................

Kết quả đánh giá quá trình: ............(....%);........(....%);...........(....%);..........(....%)

* Kiểm tra đánh giá cuối kỳ theo hệ .................................................

Kết quả đánh giá cuối kỳ: ..................................................

Ngày …… tháng …… năm 20

Giáo vụ TNN

 
In
TRƯỜNG ĐHSP TPHCM
TỔ NGOẠI NGỮ
Lớp trả nợ: …………...….…………….………...
Số biên lai:…….…………. Ngày: ……………..

PHIẾU ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN CHƯA ĐẠT

Họ và tên: …………………….................................……… MSSV: ……….....…......…………..
Khoa: …………....... Lớp: ………. hệ [ ] CQ [ ] CNNSP [ ] CQĐP
TÊN MÔN HỌC
HỌC PHẦN
SỐ TÍN CHỈ/ ĐVHT
SỐ TIỀN
 

 

 


Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ:                       TP.HCM, ngày ….. tháng ….. năm 20
Sinh viên ký tên & ghi rõ họ tênGhi chú: - Sinh viên đem phiếu đăng ký này đến nộp tiền tại phòng KHTC của Trường.
- Sinh viên nộp lại phiếu đăng ký này và biên lai thu tiền cho văn phòng Tổ NN để nhận giấy giới thiệu vào lớp học.

PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ

GIẤY GIỚI THIỆU

Sinh viên: .............................................. MSSV: ..................................
Khoa: .................................... hệ [ ] CQ [ ] CNNSP [ ] CQĐP
Học trả nợ học phần: ................................... Môn: .......................................
Tại lớp: ...................................... do giáo viên:................................................ phụ trách.
Đề nghị giáo viên bổ sung vào danh sách lớp quản lý chuyên cần và tạo điều kiện cho SV học tập tốt.
* Kiểm tra đánh giá quá trình theo danh sách lớp .................................................
Kết quả đánh giá quá trình: ............(....%);........(....%);...........(....%);..........(....%)
* Kiểm tra đánh giá cuối kỳ theo hệ .................................................
* SV lưu ý: khi dự thi kết thúc học phần SV phải theo dõi lịch thi và phòng thi ở Khoa chủ quản của mình, phải thi đúng hệ và đúng Khoa của mình.
Ngày …… tháng …… năm 20
Giáo vụ TNN
 
PDF. In Email

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI NGOẠI NGỮ (.doc)

(dành cho ngoại ngữ đại cương học phần 1)

Kính gửi: Tổ Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh
Em tên là: ………………………………………………………………, khoa ………………
hệ [ ] CQ [ ] CNNSP [ ] CQĐP, MSSV: ………………………………………………
Em đã đăng ký ngoại ngữ tiếng ……………………….. ở lớp …………………………………
vào thứ ……………. (tiết ……- ……) do GV …………………………………………… phụ trách.
Nay em có nguyện vọng đổi từ ngoại ngữ ……………… sang ngoại ngữ ……………… .

Đề nghị Tổ Ngoại ngữ xem xét giải quyết. Xin cảm ơn.

TP.HCM, ngày …….. tháng ……. năm ………

Người làm đơn, (ký tên & ghi rõ họ tên)

 

 


PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ

Ngày nhận đơn: ……………………………………… [ ] đã giải quyết

Kết quả xử lý: .............................................................................................

Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ:
 
PDF. In Email
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ (.doc)

Kính gửi: Tổ Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh

Em tên là: ………………………………………………………………, khoa ………………

hệ [ ] CQ [ ] CNNSP [ ] CQĐP, MSSV: ……………………………………

Nay em có nguyện vọng phúc khảo kết quả thi cuối kỳ của

[ ] chương trình ngoại ngữ đại cương tiếng: …………………….., học phần ……………
[ ] chương trình tiếng Anh chuyên ngành …………………………, học phần ……………
Ngày thi: ngày ……… tháng …… năm ………; Phòng thi: …………………………

Kính mong Tổ Ngoại ngữ xem xét giải quyết. Em xin chân thành cảm ơn.

TP.HCM, ngày ………tháng ……. năm ………
Người làm đơn, (ký tên và ghi rõ họ tên)
PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ
Ngày nhận đơn: ……………………….. [ ] đã giải quyết
Kết quả xử lý: .............................................................................................
Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ:
 


Webmail
Webmail

Hệ thống văn bản pháp quy
Hệ thống văn bản pháp quy

Thư viện CSDL
Thư viện CSDL

Lịch công tác
Lịch công tác