Get Adobe Flash player

Biểu mẫu - Văn bản - Đoàn TN - 2016-2017

Phôi Giấy Chứng nhận Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác cấp cơ sở

LƯU Ý:

- Số     /GCN-ĐTN là Số giấy chứng nhận được gửi cho cơ sở kèm theo quyết định công nhận danh hiệu Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác cấp cơ sở

- Ngày tháng năm là ngày của Quyết định công nhận danh hiệu của cơ sở.

-  Để in danh sách chứng nhận, các đồng chí có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng mail merge trong Microsoft Word: tại đây

 

(Ảnh mẫu)

Thông báo số 256-TB/ĐTN-BTC Tổ chức bình chọn và tuyên dương cán bộ Đoàn, Họi tiêu biểu Thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, Hội” năm 2016

Thông báo số 256-TB/ĐTN-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Tổ chức bình chọn và tuyên dương cán bộ Đoàn, Họi tiêu biểu Thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, Hội” năm 2016

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ CỬ BÌNH CHỌN CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI XUẤT SẮC NĂM 2016

PHỤ LỤC Phân bổ số lượng đề cử danh hiệu “Cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu” năm 2016

Các bài viết khác...

Chuyên Mục