Phòng Hợp tác Quốc tế
  
Trang chủ Tài liệu
Tài liệu


Hồ sơ hướng dẫn liên kết đào tạo với nước ngoài PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 11:13

Hồ sơ hướng dẫn liên kết đào tạo với nước ngoài


Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục Việt Nam trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục Việt Nam trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

Căn cứ các quy định hiện hành về liên kết đào tạo với nước ngoài, Cục ĐTVNN xin giới thiệu một số điểm hướng dẫn chi tiết trong công tác chuẩn bị Hồ sơ xin phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài ở các bậc học cao đẳng, đại học, sau đại học với các cơ sở giáo dục nước ngoài.

Xem tiếp
 
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2000/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 11:11

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2000/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Để mở rộng việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Xem tiếp
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2000/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 11:08

 

LIÊN TỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2005

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2000/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998,
Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học;
Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thành lập và quản lý các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nh­ư sau:

Xem tiếp
 
Nghị định Quy định về việc lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 11:03

CHÍNH PHỦ

________

Số : 18/2001/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 5  năm 2001

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ VĂN HÓA,
GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa;

Để tăng cường quản lý và đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào việc phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục ở Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin,

Xem tiếp
 
Quy chế vềcông tác người nước ngoài học tại Việt Nam PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 10:52


QUY CHẾ

CÔNG TÁC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẠI VIỆT NAM

Ban hành theo Quyết định số 33/1999/QĐ-BGD&ĐT Ngày 25 tháng 8 năm 1999

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam quy định việc tiếp nhận và quản lý đào tạo đối với người nước ngoài học tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhạn hoặc cho phép tiếp nhận. Việc tiếp nhận, quản lý đào tạo đối với người nước ngoài học tại các cơ sở giáo dục thuộc Bộ QUốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ban Cơ yếu Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia, Học viện Hành chính Quốc gia được thực hiện theo quy định riêng và không thuộc phạm vi đối tượng điều chỉnh của Quy chế này.

Xem tiếp
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 3 Học bổng cho sinh viên 

Học bổng KOICA năm 2019

Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cấp Học bổng KOICA 2019 gồm 20 chương trình đào tạo thạc sỹ. Mỗi ứng viên chỉ được dự tuyển 1 (một) chương trình. Ứng viên trúng tuyển cần trở về làm việc tại cơ quan công tác ít...
 

 Các đoàn khách quốc tế 

TIẾP ĐÓN ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON, HÀN QUỐC

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 30 tháng 08 năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại Học Quốc Gia Incheon, Hàn Quốc. Tham dự buổi làm việc, về phía khách có GS. Tae-Hyun Kim - Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học cơ bản – Đại...
 

 Du học 

Ngày Hội Thông tin Giáo dục Australia

Australia Future Unlimited: Education Roadshow Vietnam 2013 Ngày Hội Thông Tin Giáo Dục Australia: Tương Lai Không Giới Hạn Do Chính Phủ Australia Tổ Chức (vào cửa tự do) Hà Nội 08.30 – 14.00 Thứ Bảy 9/11/2013 Khách Sạn Daewoo 360 Kim Mã, Quận Ba...