Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Giáo dục Chính trị
  
Search Marks

# Term Class Name Subject Name Times Files
1 2011-2012 Học kỳ I GDCT 1A Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Lần I 37324_tk_nv2_cd_ngay_07.09.2011.pdf
2 2011-2012 Học kỳ I GDCT 1A Triết học MLN Lần I 37324_tk_nv2_cd_ngay_07.09.2011.pdf
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học