Bạn phải nhập đủ tất cả thông tin trước khi qua bước kế tiếp.

Số chứng minh nhân dân đã tồn tại, hãy kiểm tra lại.
Tiếp theo

Họ và Tên
Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Giới tính
Dân tộc
Số chứng minh
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Năm tốt nghiệp THPT
Môn đăng kí dự thi


Để phục vụ cho việc đánh giá xếp hạng trường đại học theo thông tư 24/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23 tháng 09 năm 2015, Trường đề nghị các Khoa cùng cán bộ giảng viên trong đơn vị thực hiện rà soát và kê khai danh mục công trình khoa học theo mẫu.

Xem chi tiết công văn.