Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2020 PDF In Email
Thứ tư, 22 Tháng 7 2020 15:53
 • Công văn số 229 v/v Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2020.
 • Quyết định số 1481/QĐ-ĐHSP Về việc phê duyệt Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2020.
 • Danh mục đề tài KH&CN đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2020.
 • Quyết định số 1482/QĐ-ĐHSP Về việc phê duyệt Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm, đặt hàng thực hiện năm 2020.
 • Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường đặt hàng thực hiện năm 2020.
 • Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm thực hiện năm 2020.
 • Kết quả họp Hội đồng xác định các đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường năm 2020 (không được tuyển chọn).
 •  
            Tin tức Khoa - Phòng Ban   
            Tin tức và Thông báo đào tạo