Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
1168/2011/NĐ-CP08-08-2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ

về minh bạch tài sản, thu nhập

125099/QĐ-BGDĐT19-11-2012

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

1330/2012/TT-BGDĐT11-09-2012

Thông Tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

1420/2012/QĐ-TTg27-04-2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

1529/2012/NĐ-CP12-04-2012

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

1612/2012/TT-BGDĐT03-04-2012

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

1702/2011/TT-BNV24-01-2011

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 42/2010/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sử đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

1847/2005/QH1114-06-2005

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng.

1942/2010/NĐ-CP15-04-2010

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

2016/2009/TT-BGDĐT17-07-2009

Thông tư quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư


«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử