Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
193/2015/QH1322-6-2015

Nghị quyết v/v thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

258/2014/QH1320-11-2014

Luật Bảo hiểm xã hội

3Luật Giáo dục đại học01-01-2013

Luật Giáo dục đại học

447/2005/QH1114-06-2005

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng.

558/2005/QH1129-11-2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo

615/2003/QH1126-11-2003

Luật thi đua khen thưởng năm 2003

758/2010/QH1215-11-2010

Luật viên chức
Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử