Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
107/2012/TT-BNV22-11-2012

Thông tư hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu và Lưu trữ cơ quan

230/2012/TT-BGDĐT11-09-2012

Thông Tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

312/2012/TT-BGDĐT03-04-2012

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

402/2011/TT-BNV24-01-2011

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 42/2010/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sử đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

516/2009/TT-BGDĐT17-07-2009

Thông tư quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

607/2012/TT-BGDĐT17-02-2012

Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

701/2011/TT-BNV19-01-2011

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử