Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
1108/2014/NĐ-CP20-11-2014

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

217/2015/NĐ-CP14-02-2015

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuông

3100/2012/NĐ-CP21-11-2012

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

468/2011/NĐ-CP08-08-2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ

về minh bạch tài sản, thu nhập

529/2012/NĐ-CP12-04-2012

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

642/2010/NĐ-CP15-04-2010

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

7204/2004/NĐ-CP14-12-2004

Nghị định 204 của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

854/2011/NĐ-CP04-07-2011

Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử