Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên In
Thứ tư, 09 Tháng 5 2018 13:16

Thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 19.01.2018 của Thủ tứng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, Bộ Giáo dục ban hành Kê hoạch tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên như sau:

xem nội dung