Cử nhân Sư phạm Tin học hệ liên thông từ Cao Đẳng (update 2011) In
Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 09:09

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIN HỌC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

(Dành cho các đối tượng đã có bằng Cao Đẳng Tin học)

 

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN

NĂM THỨ NHẤT

NĂM THỨ HAI

Học phần

Số ĐVHT

Học phần

Số ĐVHT

Các hệ Cơ sở dữ liệu

4

 

Thực hành dạy học Tin học

4

Mạng máy tính nâng cao

4

 

Công nghệ Web

4

Phân tích thiết kế thuật giải

3

 

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3

Lập trình trên Windows

5

 

Lý luận dạy học Tin học 2

5

Giáo dục học 3 eLearning trong trường phổ thông 4

Lý luận dạy học Tin học 1

5

 

Chuyên đề (Hệ quản trị doanh nghiệp / Cơ sở dữ liệu nâng cao)

4

Nhập môn Công nghệ phần mềm

4

 

Chuyên đề (Thuật giải nâng cao / Công nghệ dạy học)

4

Lập trình Web

4

 

Thực tập sư phạm (5 tuần) 5

Chương trình cơ bản về dạy học của Intel

3

 

Thi tốt nghiệp

6

Cộng

35

Cộng

39

Tổng số đơn vị học trình cho toàn khoá: 74

Update ngày 9/5/2011

Áp dụng cho: Chuyên tu Tin Bình Phước, chuyên tu Tin Vũng Tàu