Cử nhân CNTT liên thông từ Cao đẳng (2 năm) In
Thứ sáu, 18 Tháng 2 2011 12:20

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ CHUYÊN TU - CHÍNH QUY

(Dành cho các đối tượng đã có bằng Cao đẳng Tin học)

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN

NĂM THỨ NHẤT

NĂM THỨ HAI

Học phần

Số tín chỉ

Học phần

Số tín chỉ

Các hệ Cơ sở dữ liệu

3

 

Công nghệ Web

3

Mạng máy tính nâng cao

3

 

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3

Phân tích thiết kế thuật giải

3

 

Công nghệ NET

3

Lập trình trên Windows

3

 

Thiết kế quản lý mạng LAN

3

Lập trình ứng dụng mạng

3

 

Kiểm thử phần mềm

3

Bảo mật và an ninh mạng

3

 

Chuyên đề 1 (Quản trị Mạng Windows)

3

Nhập môn Công nghệ phần mềm

3

Chuyên đề 2 (Lập trình trên Thiết bị di động)

3

Lập trình Web

3

 

Chuyên đề 3 (Quản lý đề án công nghệ thông tin / Nhập Môn Lập Trình Đa Phương Tiện)

3

Quản trị mạng với Linux

3

 

Khóa luận tốt nghiệp
(hoặc chọn 2 môn học thay thế)

6

Công nghệ JAVA

3
Chuyên đề TN1 (Công nghệ phần mềm nâng cao / CSDL nâng cao) 3
Cộng 30 Chuyên đề TN2 (Oracle/hệ thống mã nguồn mở) 3
Cộng 30

Tổng số tín chỉ toàn khoá: 60

Áp dụng cho lớp Tuyển sinh tháng 10/2012