Quy định về quản lý Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM In
Thứ sáu, 09 Tháng 3 2012 08:08
  • Quyết định số 113/QĐ-ĐHSP-KHCN&SĐH ngày 19.2.2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM.