HỖ TRỢ SINH VIÊN THUỘC KHU VỰC ẢNH HƯỞNG LŨ LỤT MIỀN TRUNG In
Thứ tư, 21 Tháng 10 2020 23:38

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc Lập danh sách sinh viên các vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1UghESDwAW7-8rw3-9UpfYsxw4rcExKS_/view?usp=sharing