KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2020-21 In
Thứ bảy, 07 Tháng 11 2020 10:49

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên Kế hoạch thực tập sư phạm năm học 2020-21.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1IQ2ryqn1Tx0JDmBXn1zX_67m8rEqnrSW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1orCuC_Dn6Gn0Dh_AiqVPGZdYUpNsUz9e/view?usp=sharing