SINH VIÊN THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT PHỤC VỤ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG In
Thứ tư, 11 Tháng 11 2020 17:06

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-ĐHSP ngày 06/11/2020 về việc Thử nghiệm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt phục vụ xét tuyển vào Trường, các bạn sinh viên được huy động tham dự sẽ thực hiện thử nghiệm bài thi theo thời gian và địa điểm như sau:

Ngày 13/11/2020: Tập trung lúc 11g15 tại Hội trường B.

Ngày 15/11/2020: tại phòng máy tầng 8 và 9 lầu C theo lịch thi:

https://drive.google.com/file/d/1WxmWD9PDqlDpSyGmWY5q5InDlojWHPeD/view?usp=sharing

Kế hoạch số 424/KH-ĐHSP

https://drive.google.com/file/d/1XeOujlcUnkZzUmk6FGEdOPrjpLs_VV3T/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên được huy động tham gia

https://drive.google.com/file/d/1nMwBP0guO12mIRTPiwJ2b8vXFGpM7Joz/view?usp=sharing