THÔNG BÁO THỜI GIAN THI TRỰC TUYẾN In
Thứ sáu, 17 Tháng 9 2021 16:44

Từ ngày 20 tháng Chín đến ngày 03 tháng Mười, 2021, sinh viên các lớp được nghỉ học để thi các học phần của học kỳ 2 năm học 2020-2021 (xem Thông báo 271 của Trường v/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo).

Link: https://drive.google.com/file/d/1yrLZajMQQqTpjP2o1nV94AYskoHhqFhi/view?usp=sharing

Thời gian thi:

1/Các học phần Tiếng Anh ngành Quốc tế học

 

-Lịch thi:

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldIPEJXzesjp5BjIK36ayShns89hIWfe/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QnJec8NkEL99DHZFn2ugAzct72EOnQLJ/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

-Hình thức thi: tự luận đề mở, thi trực tuyến trên Ms Teams

2/Các học phần môn chung (Sư phạm Lịch sử và Quốc tế học)

-Thi từ ngày 26 tháng Chín đến ngày 03 tháng Mười, 2021 (xem thông tin về lịch thi trên trang: https://online.hcmue.edu.vn/).

-Hình thức thi: thi trực tuyến trên Ms Teams.

Lưu ý:

Sinh viên sử dụng tài khoản email có định dạng: @student.hcmue.edu.vn để đăng nhập vào phần mềm Ms Teams.

Hướng dẫn xác thực email Office 365 (trường hợp sinh viên cần phục hồi tài khoản office 365):

https://drive.google.com/file/d/14ORQ9WqscXiLe_XAdCwHMuE0NQWsoUy2/view