QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN TRONG NĂM 2021 In
Thứ ba, 21 Tháng 9 2021 17:57

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên văn bản Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến trong năm 2021.

Trong đó, các bạn chú ý đọc kỹ hai chương: Chương V: Trách nhiệm của thí sinh và chương VI: Xử lý vi phạm.

Link: https://drive.google.com/file/d/1lLIwa3YrfRwRNNPJ7H_EWF2rfSRIHRt0/view?usp=sharing