TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT - KHÓA 47 In
Chủ nhật, 03 Tháng 10 2021 12:58

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm thứ nhất, khóa 47.

Link: https://drive.google.com/file/d/1o34S4p7pwVuVZrOMx4Fh0_edD5e5zSSN/view?usp=sharing