ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2020/NĐ-CP 打印
周四, 2021年 11月 18日 02:34

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên văn bản Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Link: https://drive.google.com/file/d/1TOZzL2Y6LVyci5eq6jZh8XnZcY9QYrLb/view?usp=sharing