HỖ TRỢ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-22 打印
周六, 2021年 11月 20日 10:00

VP Khoa gửi đến các bạn thông tin: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chi phí kết nối đường truyền học tập trực tuyến cho tất cả sinh viên chính quy có đăng ký học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 với định mức 100.000 đồng/sinh viên.

Các bạn lớp trưởng sử dụng mẫu trong thông báo này để lập danh sách đề nghị chi hỗ trợ học tập trực tuyến.

Link:

https://docs.google.com/document/d/1jIUjTcIJjIR8CZxZwQyXW30KxdJnosXw/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true