THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 Imprimer
Samedi, 20 Novembre 2021 10:01

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo của Trường về việc xét trao học bổng cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Các bạn sử dụng mẫu BẢN KHAI HỌC BỔNG … trong thông báo này.

Link:

https://docs.google.com/document/d/1LDiwpgBvXyWvmskmcox3weA5DDKj7xPz/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true