NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN 2021 打印
周四, 2021年 11月 25日 23:46

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về Ngày hội Việc làm trực tuyến năm 2021.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1ubPQKBuJyAiLJgP1V8ydJF-an2-QiZfJ/view?usp=sharing