LẬP DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP SƯ PHẠM 打印
周四, 2021年 11月 25日 23:46

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo sau:

- Đối với các bạn sinh viên đăng ký thực tập theo đoàn do Trường tổ chức, lớp trưởng sẽ lập danh sách theo mẫu đính kèm rồi gửi về email của VP Khoa (k 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 ). Thời hạn: trước ngày 26 tháng Mười một, 2021.

Link: https://docs.google.com/document/d/1X8WDr7X35jNgZOyTpJWH7FfM9cfbcYiM/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

Ghi chú: danh sách này không bao gồm các bạn sinh viên đăng ký thực tập theo kế hoạch cá nhân.

- Đối với các bạn sinh viên đăng ký thực tập theo kế hoạch cá nhân, công tác cấp phát Giấy giới thiệu liên hệ thực tập sư phạm đã có trên trang http://online.hcmue.edu.vn