DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 VÀ 2 打印
周五, 2021年 11月 26日 14:16

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về sinh viên đủ điều kiện tham gia thực tập sư phạm 1 và 2.

Khóa 44

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jpZwtjQl4JELfRS82LPL4Ngcm_Jw6iS3/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

Khóa 45

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioUwmggah9vygr5aMeVLadRJBEzGYzNR/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true