DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-21 Imprimer
Dimanche, 28 Novembre 2021 09:00

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên danh sách dự kiến (lần 1) học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-21. Nếu có thắc mắc cần giải đáp, các bạn phản hồi thông tin về phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên.

Link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-LtTlMk1vt2kSlMNhFmM7i8ko0ugWtXK/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true