Thông báo trả nợ học phần trong hè 2012 In
Thứ sáu, 20 Tháng 7 2012 16:40

Trường gửi đến các đơn vị kế hoạch cho sinh viên hệ chính qui cả 3 đối tượng: sư phạm ngân sách, sư phạm địa phương, và ngoài sư phạm trả nợ một số học phần trong hè năm học 2011 – 2012. Cụ thể như sau :

1.      Tổ chức lớp học

–     Chỉ tổ chức các lớp học phần có từ 15 sinh viên trở lên đăng kí học trả nợ. Các khoa tổ chức lớp và dạy đủ số tiết cho sinh viên theo đề cương chi tiết học phần.

–     Riêng đối với các sinh viên khóa 34 trở về trước có nhu cầu trả nợ học phần nhưng không đủ số lượng để tổ chức lớp, các khoa tổ chức cho sinh viên tự học lại theo đề cương, cử giảng viên ôn tập (mỗi học phần 04 tiết) và tổ chức thi vào cùng đợt.

2.      Kế hoạch thực hiện

–     Từ 18/7 đến 25/7: Khoa thông báo và cho SV đăng kí, học trả nợ.

–     Từ 26/7 đến 28/7: Khoa lập danh sách các lớp trả nợ học phần và gửi về Phòng Đào tạo.

–     Từ 30/7 đến 25/8: tổ chức cho sinh viên học trả nợ.

–     Từ 27/8 đến 31/8: tổ chức cho sinh viên thi trả nợ.

3.      Kinh phí trả nợ học phần

3.1. Học phí: sinh viên đăng kí theo mẫu, khoa xác nhận đúng số đơn vị học trình hoặc số tín chỉ cần học, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ thu học phí theo định mức hiện hành.

3.2. Trường thanh toán thù lao giảng dạy và kinh phí thi theo các định mức như học kì 2 năm học 2011 - 2012.

Mẫu đăng ký tải về