Đăng ký học phần trực tuyến học kỳ II của sinh viên khoá 36 In
Thứ sáu, 06 Tháng 1 2012 14:47

Theo kế hoạch năm học, vào đầu học kỳ 2 năm học 2011 – 2012, Trường sẽ tiến hành cho các sinh viên khóa 36 đăng ký học phần trực tuyến. Trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch thực hiện như sau:

TT

Công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Đăng ký danh sách các học phần sẽ mở của khóa 36

Các khoa, tổ bộ môn

Hoàn thành trước 09/01/2012

2

Sắp thời khóa biểu khóa 36 (bằng phần mềm)

Phòng Đào tạo

Hoàn thành trước 06/02/2012

3

Tập huấn cho sinh viên khóa 36 về việc đăng ký học phần trực tuyến

Phòng Đào tạo

07/02/2012

4

Sinh viên khóa 36 đăng ký học phần

Phòng Đào tạo, Các cố vấn học tập

-  Các khoa Toán, CNTT, Lý, Hóa: 08/02/2012

-  Các khoa Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCT, TLGD: 09/02/2012

-  Các khoa Ngoại ngữ, BM tiếng Nhật: 10/02/2012

-  Các khoa GDMN, GDTH, GDĐB, GDTC: 11/02/2012

5

Điều chỉnh đăng ký học phần (nếu có)

Phòng Đào tạo, các cố vấn học tập

Hạn chót: 26/02/2012

Các sinh viên khóa 36 (khối II) sẽ bắt đầu học kỳ 2 vào ngày 13/02/2012. Sinh viên các khóa còn lại bắt đầu học kỳ vào ngày 06/02/2012 như kế hoạch giảng dạy chung đã công bố đầu năm học.

Buổi tập huấn về việc đăng ký học phần trực tuyến cho các sinh viên khóa 36 được tổ chức tại Nhà thi đấu của Trường. Thời gian tập huấn được phân bổ như sau:

-         Các khoa Toán, CNTT, Lý, Hóa, Sinh: 7h30 – 9h, ngày 07/02/2012.

-         Các khoa Văn, Sử, Địa, GDCT, TL-GD: 9h30- 11h, ngày 07/02/2012.

-         Các khoa Ngoại ngữ, BM tiếng Nhật: 13h30 – 15h, ngày 07/02/2012.

-         Các khoa GDMN, GDTH, GDĐB, GDTC: 15h30 – 17h, ngày 07/02/2012.

Để thực hiện kế hoạch này, đề nghị Trưởng các đơn vị:

-         Phổ biến kế hoạch này đến toàn thể giảng viên trong đơn vị và các sinh viên khóa 36.

-         Chỉ đạo các cố vấn học tập và bộ phận giáo vụ nghiên cứu quy chế, chương trình đào tạo để hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký học phần phù hợp.

-         Thông báo cho các cố vấn học tập, giáo vụ khoa và các sinh viên khóa 36 tham dự buổi tập huấn vào ngày 07/02/2012

Sinh viên download tài liệu hướng dẫn về xem.