SV năm 4 hệ CN nộp báo cáo thực tập In
Thứ bảy, 02 Tháng 4 2011 11:58

a. Văn bản cần nộp:

- Phiếu nhận xét đánh giá của đơn vị thực tập ( có xác nhận, đóng dấu mộc của đơn vị )

- Báo cáo thực tập ( không cần có xác nhận của đơn vị )

b. Cách thức :

- Nộp trực tiếp cho giáo viên hướng dẫn

c. Thời gian:

- Hạn chót: 25.4.2012

SV nộp trễ sẽ không được công nhận kết quả thực tập.