In
Thứ ba, 20 Tháng 12 2016 10:27

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” trong kế hoạch năm 2017 (đợt 1)

  1. Bìa ngoài hồ sơ tuyển chọn
  2. Đơn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia
  3. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học
  4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì
  5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính
  6. Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia
  7. Văn bản xác nhận cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia