Đại học Đồng Tháp: Thông báo số 1 - Về việc tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp" In
Thứ sáu, 15 Tháng 9 2017 16:34

Trường Đại học Đồng Tháp - Thông báo số 1

Về việc tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp"