Trường ĐHSP Huế - Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục Phổ thông" In
Thứ hai, 30 Tháng 10 2017 11:16

Trường ĐHSP Huế - Thông báo số 2

Về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục Phổ thông"