Trường ĐHSP Tp.HCM - Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm" In
Thứ bảy, 04 Tháng 11 2017 10:00

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế

"Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm"

Tiếng Anh | English

Tiếng Trung | 中文

Mẫu bài báo APA, Tham khảo APA

Phiếu đăng ký tham dự