Viện KHGD Việt Nam - Thông báo tổ chức Hội thảo "Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0" Print
Thursday, 04 January 2018 10:28

Hội thảo về chiến lược và kế hoạch giáo dục

"Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0"