Đại học Sư phạm Huế - Thông báo số 1 Hội thảo quốc gia lần thứ nhất In
Thứ năm, 08 Tháng 2 2018 07:55

Thông báo số 1

Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về: "Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học";

với chủ đề: "Giảng dạy Sinh học đáp ứng đổi mới chương trình và sách giáo khoa ở phổ thông"