CV1398 - Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương năm 2019 In
Thứ năm, 28 Tháng 6 2018 00:00

UBND Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Khoa học và Công nghệ

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020