Kết quả Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài cấp Cơ sở năm 2010 Print
News
Tuesday, 06 April 2010 16:33

Kết quả có 48 đề tài phê duyệt, 16 đề tài không phê duyệt trong tổng số 64 đăng ký thực hiện cho kế hoạch năm 2010.

Xem Chi Tiết - Tải File đính kèm