Kế hoạch 2008 trở về trước Print
Wednesday, 09 February 2011 00:00

KẾ HOẠCH NĂM 2008

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện một số công việc về đăng kí đề tài KHCN, Hội thảo năm 2008

(Cập nhật ngày 19.09.2007)

Những thông tin cũ trước khi tuyển chọn :

  • Thời hạn nhận thuyết minh đề tài là ngày 24.08.2007
  • Công văn Thông báo tuyển chọn đề tài cấp Bộ 2007, 2008 : DOC
  • Danh mục đề tài tuyển chọn 2007, 2008 16 đề tài : Excel.
  • Hướng dẫn khai thuyết minh đề tài tuyển chọn cấp Bộ 2007 : DOC, PDF.

 

 

 

KẾ HOẠCH NĂM 2007

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện một số công việc về đăng kí đề tài KHCN, Hội thảo năm 2007

(Cập nhật ngày 14.02.2007)

 

 

KẾ HOẠCH NĂM 2006

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2006

  1. Phân bổ kinh phí 11 đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở, 32 Hội nghị, Hội thảo (QĐ số 447/QĐ-ĐHSP-KHCN&SĐH ngày 05.05.2006.
  2. Duyệt danh mục triển khai thực hiện 24 giáo trình điện tử (QĐ số 417/QĐ-ĐHSP-KHCN&SĐH ngày 26.04.2006).
  3. Thanh lí các đề tài quá hạn trong kế hoạch 5 năm (2001-2005) (Công văn số 13/ĐHSP-KHCN&SĐH ngày 13.01.2006).
Last Updated on Saturday, 09 April 2011 15:03