Nguyễn Đức Ân In
Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 08:47
A- PHẦN BẢN THÂN
Họ và tên: Nguyễn Đức Ân
Ngày tháng năm sinh: 20-09-1938
Quê quán: Ích Hậu, Can Lộc, Hà Tĩnh
Học vị: Tiến sĩ
Năm được phong: 1996
Đơn vị công tác: Khoa Văn (đã nghỉ hưu)
Địa chỉ liên lạc:


B- PHẦN DANH MỤC
  1. Nguyễn Đức Ân (1987), Một số tình hình dạy học môn văn tại các trường PTTH ở TP. Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Khoa học, Khoa Văn Trường ĐHSP Tp.HCM.
  2. Nguyễn Đức Ân (1992), Về việc dạy học môn giảng văn ở trường PTTH. Tạp chí Khoa học Xã hội. Viện KHXH Tp. Hồ Chí Minh.
  3. Nguyễn Đức Ân (1994), Vận dụng lý thuyết tiếp nhận vào dạy học môn văn ở trường PTTH  - Văn học và Ngôn ngữ. Kỷ yếu Khoa học. Khoa Văn Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh.
  4. Nguyễn Đức Ân (1994), Một vài suy nghĩ về dạy học môn giảng văn ở trường PTTH – Văn học và ngôn ngữ. Kỷ yếu Khoa học. Khoa Văn Trường ĐHSP Tp.HCM.
  5. Nguyễn Đức Ân (1994), Nhìn lại quan điểm về giảng văn ở PTTH. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, Bộ Giáo dục.
  6. Nguyễn Đức Ân (1996), Giảng văn ở trường PTTH (Lịch sử và triển vọng). Luận án Phó Tiến sĩ bảo vệ tại ĐHSP Tp.HCM.
  7. Nguyễn Đức Ân (1996), Sử dụng băng hình về nhà văn và tác phẩm văn chương trong dạy học văn ở trường PTTH. Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ – Mã số B94-30-24.
  8. Nguyễn Đức Ân (1997), Dạy học giảng văn ở trường PTTH. Nhà xuất bản Đồng Tháp.
  9. Nguyễn Đức Ân (1998), Sử dụng băng hình về nhà văn và tác phẩm văn chương trong dạy học văn ở trường phổ thông trung học. Thông báo Khoa học. Bộ Giáo dục và Đào tạo.