Cao Thị Lan Chi Print
Monday, 18 July 2011 15:52

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Cao Thị Lan Chi
Ngaøy sinh:

25/08/1960

Quê quán:
Sài Gòn
Học vị:
Cử nhân
Chức danh:

Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử
Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

Email:


B. PHẦN DANH MỤC

1.   Cao Thị Lan Chi (2002), Mối quan hệ tay ba Việt Nam - Xiêm La- Cao Miên cuối TK XVIII nửa đầu TK XIX, Kỷ yếu Nam Bộ và Nam Trung Bộ những vấn đề lịch sử, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr.354 - 358.

2.   Cao Thị Lan Chi (2004), Giảng dạy về chiến thắng Điện Biên Phủ ở bậc PTTH - Mấy kiến nghị, Kỷ yếu chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến trường Nam Bộ, NXB Đại học Quốc Gia, tr.350 -355.

3.   Cao Thị Lan Chi, Nguyễn Thị Kim Dung (2005), Một vài ý kiến về việc dạy lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Mĩ cứu nước ở trường THPT, Kỷ yếu Việt Nam những chặng đường lịch sử, NXB Giáo dục, tr.286 - 291.

4.  Cao Thị Lan Chi, Nguyễn Thị Kim Dung (2005), Một vài ý kiến về thực trạng dạy - học, kiểm tra đánh giá và vị trí của môn Lịch sử ở bậc PTTH hiện nay,  Kỷ yếu Thực trạng - giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học Lịch sử trong trường phổ thông theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, Trường ĐHSP TP.HCM và Viện nghiên cứu Giáo dục, tr.36-39.