Trịnh Thanh Sơn In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 09:42

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Trịnh Thanh Sơn

Ngày tháng năm sinh :

30-09-1957

Quê quán : Hải Phòng

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1996

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận : 2001

Đơn vị công tác :

Phòng KHCN - SĐH

Địa chỉ liên lạc : 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Trịnh Thanh Sơn (1996), Kết cấu (giả định) dân số các tỉnh Đông Nam Bộ (1989). Tạp chí Khoa học ĐHSP Tp.HCM, số 16, tr. 99-103.
  2. Trịnh Thanh Sơn (1996), Mấy ý kiến về việc tích hợp kiến thức giáo dục môi trường thông qua chương trình địa lý lớp 12. Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn.
  3. Trịnh Thanh Sơn (2000), Một vài nét về tình hình sản xuất và chế biến sắn ở Đồng Nai. Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Tp.HCM , số 23.