Các quyết định của Bộ liên quan đến hoạt động thanh tra thi Print
Friday, 11 March 2011 22:12

Quyết định số: 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi