Các quyết định của Bộ liên quan đến hoạt động thanh tra thi 打印
周五, 2011年 03月 11日 22:12

Quyết định số: 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi